Moje usługi

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Moje usługi

Zakład­ka Moje usłu­gi stanowi piątą, w kole­jnoś­ci od góry, zakład­kę w menu Pan­elu Klien­ta. Dzię­ki niej, możli­we jest sprawdze­nie, jakie usłu­gi zare­je­strowane są w Pan­elu, a także, jaki jest ich sta­tus czy data ważnoś­ci.

Widoczność poszczegól­nych zakładek zależ­na jest od tego, jakie usłu­gi zare­je­strowane są w danym Pan­elu. Jeśli w Pan­elu nie zna­j­du­ją się żadne usłu­gi, zakład­ki poniżej Moje usłu­gi nie będą widoczne. Jeśli przykład­owo, w Pan­elu zare­je­strowano domenę, a także zaku­pi­ono ser­w­er Cloud­Host­ing i cer­ty­fikat SSL, poniżej Moje usłu­gi widoczne będą zakład­ki Dome­ny, Host­ing i Cer­ty­fikaty SSL.

 1. Zakład­ka Dome­ny – zaw­iera wykaz domen zare­je­strowanych w nazwa.pl. Odczy­tać na nim moż­na adres dome­ny (1), jej sta­tus (2) oraz datę wygaśnię­cia (3), będącą datą jej ważnoś­ci. Przy każdej dome­nie, w kolum­nie Akc­je, zna­j­du­ją się również odnośni­ki szczegóły, kon­fig­u­ruj, opłać (4), dzię­ki którym moż­na sprawdz­ić dane Abo­nen­ta dome­ny, wykon­ać jej kon­fig­u­rację oraz przedłużyć na kole­jny okres abona­men­towy.

  Poniżej zna­j­du­ją się również dodatkowe przy­cis­ki, dzię­ki którym, po zaz­nacze­niu domen, moż­na wykon­ać cesję danych Abo­nen­ta (5), a także dokon­ać płat­noś­ci i zmi­any kon­fig­u­racji dla wielu domen jed­nocześnie (6).


  WIĘCEJ INFORMACJI:Dome­ny

 2. Zakład­ka Cloud Back­up – zaw­iera wykaz posi­adanych w Pan­elu usług Cloud Back­up. Na liś­cie odczy­tać moż­na nazwę i iden­ty­fika­tor usłu­gi (1), wielkość zajętego już na niej miejs­ca (2), datę wyko­na­nia ostat­nie kopii bez­pieczeńst­wa (3) i datę ważnoś­ci usłu­gi (4). Dostęp­ny jest tutaj również odnośnik Generuj (5), dzię­ki które­mu możli­we jest wygen­erowanie kodu jed­no­ra­zowego potrzeb­ne­go do aktywacji usłu­gi czy też auto­ryza­cji niek­tórych oper­acji wykony­wanych na usłudze.

  Poniżej adresu usłu­gi, widoczne są odnośni­ki Szczegóły i Opłać (6), dzię­ki którym sprawdz­ić moż­na statysty­ki wyko­rzys­ta­nia usłu­gi, a także opłacić przedłuże­nie jej ważnoś­ci. Możli­we jest również bezpośred­nie prze­jś­cie do strony zakupu kole­jnej usłu­gi, dzię­ki przy­ciskowi ZAMÓW (7).


  WIĘCEJ INFORMACJI:Cloud Back­up

 3. Zakład­ka DNS Any­cast – zna­j­du­je się tutaj wykaz domen zare­je­strowanych poza nazwa.pl, lecz skierowanych na ser­w­ery DNS nazwa.pl i korzys­ta­ją­cych z usłu­gi DNS Any­cast w nazwa.pl. Sprawdzisz adres dome­ny (1) korzys­ta­jącej z usłu­gi DNS Any­cast, sta­tus usłu­gi (2) i jej datę ważnoś­ci (3). Dzię­ki odnośnikom zna­j­du­ją­cym się w kolum­nie Akc­je, tj. kon­fig­u­ruj, opłać, trans­fer­uj domenę (4) możesz zmienić kon­fig­u­rację dome­ny, przedłużyć dla niej usługę DNS Any­cast, czy też prze­trans­fer­ować domenę do nazwa.pl, aby korzys­tać z DNS Any­cast w ramach opłaty abona­men­tu dome­ny.

  Poniżej listy domen zna­j­du­je się także przy­cisk ZAMÓW (5), dzię­ki które­mu możesz dodać kole­jne dome­ny zewnętrzne do obsłu­gi w ramach DNS Any­cast, a po zaz­nacze­niu kilku domen i kliknię­ciu przy­cisku KONFIGURUJ (6) możesz zmienić kon­fig­u­rację kilku domen jed­nocześnie.

  Jeśli nie masz pewnoś­ci, na jakie dane ser­w­erów DNS nazwa.pl skierować domenę od zewnętrznego rejes­tra­to­ra, możesz sprawdz­ić je również w zakład­ce DNS Any­cast (7).


  WIĘCEJ INFORMACJI:DNS Any­cast jako usłu­ga dodatkowa dla domen reje­strowanych poza nazwa.pl

 4. Zakład­ka Host­ing – zaw­iera listę posi­adanych ser­w­erów linii Cloud­Host­ing. Odczy­tasz tutaj adres ser­w­era (1), będą­cy jego iden­ty­fika­torem, opcję usłu­gi (2) oraz jej datę ważnoś­ci (3). Poniżej adresu ser­w­era, zna­j­du­ją się dodatkowe odnośni­ki Szczegóły i Opłać (4), dzię­ki którym sprawdzisz dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at ser­w­era oraz opłacisz jego przedłuże­nie.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Cloud­Host­ing
 5. Zakład­ka e‑Sklep – zaw­iera listę posi­adanych ser­w­erów linii Cloud­Host­ing e‑Sklep. Sprawdzisz w tym miejs­cu adres ser­w­era (1), czyli jego iden­ty­fika­tor, opcję usłu­gi (2), a także jej datę ważnoś­ci (3). Poniżej adresu ser­w­era zna­j­du­ją się dodatkowe odnośni­ki Szczegóły i Opłać (4), dzię­ki którym sprawdzisz dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at ser­w­era oraz opłacisz jego przedłuże­nie.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Cloud­Host­ing e‑Sklep
 6. Zakład­ka Word­Press Cloud – zna­jdziesz tutaj listę posi­adanych usług linii Cloud­Host­ing Word­Press. Sprawdzisz adres posi­adanej usłu­gi (1), będą­cy jej iden­ty­fika­torem, opcję posi­adanej usłu­gi (2) oraz jej datę ważnoś­ci (3). Poniżej adresu ser­w­era zna­j­du­ją się dodatkowe odnośni­ki Szczegóły i Opłać (4), dzię­ki którym sprawdzisz dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at ser­w­era oraz opłacisz jego przedłuże­nie.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Cloud­Host­ing Word­Press
 7. Zakład­ka Wiz­ytów­ki Inter­ne­towe – zaw­iera wykaz posi­adanych w nazwa.pl usług hostin­gowych, w ramach których uru­chomiono i uak­ty­wniono aplikację Wiz­ytów­ki Inter­ne­towej. Sprawdzisz tutaj iden­ty­fika­tor usłu­gi (1), opcję i jed­nocześnie rodzaj ser­w­era (2), na którym aplikację uru­chomiono, datę jego ważnoś­ci (3) oraz sta­tus (4). Poniżej każdego iden­ty­fika­to­ra usłu­gi zna­j­du­ją się dodatkowe odnośni­ki Szczegóły i Opłać (5), dzię­ki którym wyświ­etlisz infor­ma­c­je na tem­at ser­w­era, a także prze­jdziesz bezpośred­nio do strony umożli­wia­jącej jego opłace­nie na kole­jny okres abona­men­towy.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Wiz­ytówka Inter­ne­towa
 8. Zakład­ka Pocz­ta – jeśli posi­adasz w nazwa.pl paki­et pocz­towy linii Cloud­Mail, sprawdzisz tutaj jego iden­ty­fika­tor (1), opcję usłu­gi (2), datę ważnoś­ci (3) oraz sta­tus (4). Poniżej iden­ty­fika­to­ra usłu­gi zna­j­du­ją się dodatkowe odnośni­ki Szczegóły i Opłać (5), dzię­ki którym wyświ­etlisz infor­ma­c­je o usłudze i dokonasz jej przedłuże­nia na kole­jny rok abona­men­towy.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Ser­w­ery pocz­towe Cloud­Mail
 9. Zakład­ka Cer­ty­fikaty SSL – zaw­iera listę posi­adanych w nazwa.pl cer­ty­fikatów SSL. Sprawdz­ić tutaj możesz numer cer­ty­fikatu (1), jego datę ważnoś­ci (2), domenę, dla której został zamówiony (3), a po kliknię­ciu w ikonę widoczną po prawej stron­ie (4), rozwinię­ta zostanie kar­ta ze szczegóła­mi danego cer­ty­fikatu, na której możesz, m.in. pobrać klucz cer­ty­fikatu oraz klucze pośred­nie Root­CA.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Cer­ty­fikaty SSL
 10. Zakład­ka Ser­w­ery VPS – zaw­iera listę posi­adanych w Pan­elu Klien­ta ser­w­erów VPS. Sprawdzisz tutaj adres ser­w­era (1), jego opcję (2) i datę ważnoś­ci (3). Po kliknię­ciu przy­cis­ki Zarządzaj (4) zosta­niesz przekierowany bezpośred­nio do strony logowa­nia Pan­elu Hori­zon. Poniżej adresu ser­w­era zna­j­du­ją się również odnośni­ki Szczegóły i Opłać (5), dzię­ki którym wyświ­etlisz dodatkowe infor­ma­c­je o ser­w­erze, m.in. jego adres IP, oraz dokonasz przedłuże­nia ser­w­era na kole­jny rok abona­men­towy.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Ser­w­ery VPS
 11. Zakład­ka Anty­wirus – jeśli posi­adasz zamówiony w nazwa.pl anty­wirus, np. Kasper­sky Inter­net Secu­ri­ty, sprawdzisz w tym miejs­cu jego dane. Zwery­fiku­jesz tutaj iden­ty­fika­tor usłu­gi (1), jej sta­tus oraz datę wyda­nia (2), okres ważnoś­ci licencji (3), kod rejes­tra­cyjny (4) konieczny do zare­je­strowa­nia na stron­ie pro­du­cen­ta aplikacji, a także zna­jdziesz odnośni­ki do wer­sji insta­la­cyjnych pro­gra­mu (5) oraz do doku­men­tacji tech­nicznej (6).
Zakładki dodatkowe

Przed­staw­ione powyżej zakład­ki zna­j­du­ją się stan­dar­d­owo, w obrę­bie zakład­ki Moje usłu­gi, w każdym Pan­elu Klien­ta. W przy­pad­ku Klien­tów posi­ada­ją­cych wyku­pi­one wcześniej usłu­gi Strona WWW oraz Kreator WWW, w Pan­elu Klien­ta pojaw­ia­ją się dodatkowe, dedykowane im zakład­ki.

 1. Zakład­ka Strony WWW – jeśli posi­adasz usługę Strona WWW, zna­jdziesz w tym miejs­cu infor­ma­c­je jej doty­czące. Odczy­tasz adres strony (1), opcję, czyli sta­tus, usłu­gi (2), a także datę jej zamówienia i datę ważnoś­ci (3). Poniżej, zna­j­du­ją się również odnośni­ki do zmi­any opcji usłu­gi i przedłuże­nia jej ważnoś­ci (4), podgląd przykład­owego szablonu strony (5) oraz odnośni­ki do zmi­any hasła i logowa­nia do zaplecza Active.WWW strony i pan­elu Active.admin zarządza­nia usługą (6).
  WIĘCEJ INFORMACJI:Active.WWW
 2. Zakład­ka Kreato­ry WWW – jeśli posi­adasz usługę Kreator WWW, zna­jdziesz w tym miejs­cu infor­ma­c­je jej doty­czące. Odczy­tasz tutaj adres strony oraz iden­ty­fika­tor kreato­ra (1), sta­tus usłu­gi oraz daty jej zamówienia i ważnoś­ci (2), a także zna­jdziesz odnośnik do zmi­any opcji kreato­ra (3) oraz odnośni­ki pozwala­jące na zal­o­gowanie się oraz zmi­anę hasła do usłu­gi Kreato­ra oraz pan­elu Active.admin zarządza­nia nim (4).

  WIĘCEJ INFORMACJI:Kreator WWW

Table of Contents