Kiedy otrzymam fakturę za opłaconą usługę?

Fak­tu­ry VAT wys­taw­iane są w ter­minie do 7 dni od daty zak­się­gowa­nia wpłaty za usługę. Wyjątek w tym wypad­ku stanow­ią cer­ty­fikaty SSL, dla których fak­tu­ry VAT wys­taw­iane są do 7 dni od chwili jego skon­fig­urowa­nia i wys­taw­ienia, lub na koniec miesią­ca, w którym doko­nano płat­noś­ci za cer­ty­fikat, który nie został jeszcze zatwierd­zony (wys­taw­iony).

Kwest­ie doty­czące ter­minów wys­taw­ienia fak­tur VAT opisane są w reg­u­lam­i­nach poszczegól­nych usług. Sprawdź reg­u­laminy usług, na stron­ie https://www.nazwa.pl/pomoc/regulaminy/, w zakład­ce REGULAMINY USŁUG.

Fak­tu­ry VAT przesyłane są domyśl­nie w wer­sji elek­tron­icznej, do samodziel­nego wydrukowa­nia, na adres e‑mail podany w Pan­elu Klien­ta jako kon­tak­towy. Ist­nieje również możli­wość otrzy­ma­nia wydrukowanej, papierowej wer­sji fak­tu­ry.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Chcę otrzy­mać wydrukowaną (papierową) fak­turę VAT

Zawsze pamię­taj, aby utrzymy­wać w Pan­elu Klien­ta akty­wny i aktu­al­ny adres e‑mail do kon­tak­tu w spraw­ie posi­adanych przez Ciebie usług. W przy­pad­ku, gdy zachodzi taka konieczność, dokon­aj aktu­al­iza­cji adresu e‑mail w Pan­elu Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić kon­tak­towy adres e‑mail w Pan­elu Klien­ta?

 

Table of Contents