Bazy danych Redis i Memcached — podstawowa konfiguracja

 

Redis, czyli Remote Dic­tio­nery Serv­er, to nowoczes­ny mag­a­zyn danych przyśpiesza­ją­cy dzi­ałanie ser­wisów WWW. Redis doskonale sprawdza się przy cache’owaniu danych. Dzię­ki temu, że dane zapisy­wane są w pamię­ci RAM, a nie na dyskach, umożli­wia on uzyskanie dostępu do określonej infor­ma­cji, a nawet ich edy­cję, bez koniecznoś­ci przetwarza­nia całego zbioru danych. Zapew­nia to naty­ch­mi­as­tową odpowiedź z bazy, nawet przy mil­ionach zapy­tań na sekundę.

Cache Mem­cached to również sys­tem buforowa­nia pamię­ci, służą­cy do zwięk­szenia szy­bkoś­ci dzi­ała­nia dynam­icznych aplikacji inter­ne­towych. Potrafi prze­chowywać wyni­ki zapy­tań baz danych, wywołań API, a także ren­derowa­nia strony. Za każdym razem, kiedy od strony użytkown­i­ka płynie zapy­tanie do wit­ryny, aplikac­ja sprawdza w Mem­cached, czy żądane dane zna­j­du­ją się w jego pamię­ci . Jeśli tak, wysyłane są one z niej do przeglą­dar­ki użytkown­i­ka. Jeśli nie, trafi­a­ją do użytkown­i­ka z bazy danych i równocześnie pobier­ane są do pamię­ci Mem­cached, aby czekać tam na kole­jne zapy­tanie. Dodatkowo, Mem­cached aktu­al­izu­je prze­chowywane w pamię­ci podręcznej dane za każdym razem, gdy zosta­ją one zmienione w bazie danych. Sys­tem czyś­ci również cache po cza­sie, określonym w kluczu wygaśnię­cia. Mech­a­nizm ten jest domyśl­nie dostęp­ny i włąc­zony na ser­w­er­ach hostin­gowych nazwa.pl.

Jak włączyć/wyłączyć Redis i Memcached na serwerze?

Na ser­w­er­ach hostin­gowych w nazwa.pl możesz samodziel­nie zde­cy­dować, z którego sys­te­mu przyspiesza­jącego sko­rzys­tać. Aby tego dokon­ać, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Bazy danych i wybierz opcję Redis, Mem­cached (1).

  • zaz­nacz check­box przy właś­ci­wej opcji, wyłączenia lub włączenia mech­a­niz­mu Redis (2)
  • w przy­pad­ku włączenia mech­a­niz­mu, przepisz dane kon­fig­u­ra­cyjne, niezbędne do połączenia (3)
  • nadaj hasło dostępowe dla mech­a­niz­mu Redis, klika­jąc odnośnik ustaw hasło (4)
  • zaz­nacz check­box przy właś­ci­wej opcji, wyłączenia lub włączenia mech­a­niz­mu Mem­cached (5)
  • w przy­pad­ku włączenia mech­a­niz­mu, przepisz dane kon­fig­u­ra­cyjne (6)
  • po skon­fig­urowa­niu mech­a­nizmów, kliknij przy­cisk Zapisz (7)

UWAGA! Mag­a­zyn danych Redis do praw­idłowej pra­cy wyma­ga PHP w wer­sji 7.3 lub wyższej. Jeśli na ser­w­erze ustaw­iono PHP w wer­sji niższej niż 7.3, korzys­tanie z mag­a­zynu danych Redis nie będzie możli­we. W takim przy­pad­ku, poprzez pan­el zarządza­nia ser­w­erem Active.admin, należy dokon­ać zmi­anę wer­sji PHP na kom­paty­bil­ną z Redis (Sprawdź: Zmi­ana wer­sji PHP na ser­w­erze).

Table of Contents