Dlaczego moja domena została zawieszona?

  • Pomoc
  • Domeny
  • Dlaczego moja domena została zawieszona?

Dome­ny glob­alne, czyli o rozsz­erzeni­ach takich jak .com, .net, .info, .org i .biz, mogą zostać zaw­ies­zone w przy­pad­ku niezw­ery­fikowa­nia adresu e‑mail Abo­nen­ta. Doty­czy to wszys­t­kich domen glob­al­nych, u każdego Akredy­towanego Rejes­tra­to­ra.

Aby zwery­fikować adres, kliknij w link przesłany w wiado­moś­ci na adres e‑mail Abo­nen­ta dome­ny. Jeśli masz dostęp do adresu e‑mail Abo­nen­ta, lecz nie odna­j­du­jesz na nim wiado­moś­ci wery­fika­cyjnej, skon­tak­tuj się z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl, z prośbą o ponowie­nie wery­fikacji. Jeśli nie znasz adresu e‑mail Abo­nen­ta lub nie masz do niego dostępu, zmień go, wykonu­jąc cesję.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Z czym wiąże się zaw­iesze­nie dome­ny glob­al­nej?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Na czym pole­ga wery­fikac­ja adresu e‑mail klien­ta i abo­nen­ta?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Ces­ja praw do dome­ny

 

Table of Contents