Jak założyć skrzynkę e‑mail na serwerze?

Skrzyn­ka e‑mail nazy­wana jest również kon­tem pocz­ty elek­tron­icznej. Stanowi ona rodzaj usłu­gi, której głównym zadaniem jest umożli­wie­nie kon­tak­tu inny­mi użytkown­ika­mi, poprzez wymi­anę z nimi kore­spon­dencji za pośred­nictwem inter­ne­tu.

Do utworzenia kon­ta e‑mail w nazwa.pl niezbędne jest posi­adanie zare­je­strowanej dome­ny oraz dostęp do jed­nego z ser­w­erów – Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press, Cloud­Host­ing e‑Sklep, Cloud­Host­ing Wiz­ytówka lub Cloud­Mail. W celu utworzenia kon­ta e‑mail, z adresem w posi­adanej dome­nie, powin­na ona być właś­ci­wie przekierowana na posi­adaną usługę hostin­gową.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin

Zakładanie skrzynki e‑mail
 1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).
 2. Wybierz zakład­kę Pocz­ta, a następ­nie Dodaj kon­to e‑mail, aby rozpocząć uzu­peł­ni­an­ie for­mu­la­rza tworzenia kon­ta.
 3. W polu Kon­to wpisz nazwę skrzyn­ki, np. biuro, oraz wybierz domenę, np. nazwadomeny.pl lub server123456.nazwa.pl.
 4. W polach Hasło i Powtórz hasło wpisz hasło dostępowe do skrzyn­ki. Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego kodu, charak­teryzu­jącego się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe i wielkie litery, zna­ki spec­jalne oraz cyfry. Zale­ca się, aby silne hasło nie zaw­ier­ało pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych.
 5. Opcjon­al­nie możesz dodać opis kon­ta. Jest on widoczny jedynie w Active.admin.
 6. W polu Zarez­er­wowana powierzch­nia ustaw, za pomocą suwa­ka, oczeki­waną przez siebie powierzch­nię skrzyn­ki (w megaba­j­tach). Min­i­mal­ny rozmi­ar kon­ta uza­leżniony jest od wer­sji posi­adanego ser­w­era, np. na ser­w­er­ach Cloud­Host­ing oraz paki­etach Cloud­Mail, będzie to 5120 MB. W przy­pad­ku ser­w­erów Host­ing Cloud oraz paki­etów Mail Cloud, będzie to 1024 MB.
 7. W polu Przekierowanie pocz­ty na inne adresy e‑mail możesz opcjon­al­nie ustaw­ić trzy inne adresy, na które będą przekierowane wiado­moś­ci przy­chodzące na skrzynkę.
 8. W polu Automaty­cz­na wiado­mość zwrot­na możesz opcjon­al­nie ustaw­ić autore­spon­der.
 9. Aby utworzyć skrzynkę, kliknij przy­cisk Zapisz.
Dlaczego zakładając konto pocztowe nie mogę wybrać swojej domeny?

Jeśli Two­ja dom­e­na nie jest widocz­na na rozwi­janej liś­cie upewnij się, że dom­e­na:

 • w Pan­elu Klien­ta została przekierowana na tę usługę, w której zakładasz kon­to pocz­towe;
 • została dodana w pan­elu Active.admin, w zakład­ce Dome­ny -> Dodaj domenę;
 • jest ustaw­iona jako głów­na w zakład­ce Dome­ny -> Wykaz domen.

Aby sprawdz­ić, czy dom­e­na została dodana do obsłu­gi, i czy jest główną czy dodatkową, prze­jdź do zakład­ki Dome­ny -> Wykaz domen. O ile w dome­nie nie jest założone kon­to pocz­towe, możesz zmienić sta­tus dome­ny z dodatkowej na główną lub z głównej na dodatkową.

WAŻNE! Domenę kon­ta e‑mail możesz w każdej chwili zmienić.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Zmi­ana dome­ny skrzyn­ki e‑mail

Table of Contents