Jak zamówić domenę w nazwa.pl?

Aby zamówić domenę w nazwa.pl, wejdź na stronę https://www.nazwa.pl, a następ­nie:

 • wpisz intere­su­ją­cy Cię adres dome­ny w polu wyszuki­wa­nia (1) i kliknij przy­cisk WYSZUKAJ DOMENĘ (2);
 • jeśli adres dome­ny dostęp­ny jest z najbardziej pop­u­larny­mi rozsz­erzeni­a­mi (.pl, .com.pl, .eu lub .com), kliknij przy­cisk DO KOSZYKA (3) przy tym rozsz­erze­niu, które chcesz zare­je­strować;
 • jeśli chcesz wybrać dla dome­ny inne rozsz­erzenia, kliknij przy­cisk DODAJ WIĘCEJ ROZSZERZEŃ (4), zaz­nacz te, które chcesz zare­je­strować i wybierz przy­cisk Zatwierdź;
 • wyświ­et­lony zostanie wykaz wybranych rozsz­erzeń dodatkowych, kliknij przy­cisk DO KOSZYKA (1) przy tych z nich, które ostate­cznie chcesz zare­je­strować, lub opcję DODAJ WSZYSTKIE DO KOSZYKA (2), aby dodać je wszys­tkie;
 • wybierz czy zamówie­nie składasz jako oso­ba pry­wat­na, czy fir­ma;
 • kliknij przy­cisk TWOJE ZAMÓWIENIE (1), widoczny w rozwinię­tym, po prawej stron­ie, koszyku zakupowym;
 • w wyświ­et­lonym PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA, wybierz okres abona­men­towy (1), na jaki dom­e­na zostanie zare­je­strowana i wybierz właś­ci­wy sta­tus prawny (2);
 • jeśli posi­adasz kod raba­towy na zakup usług, wpisz go i kliknij przy­cisk UŻYJ KODU (3);
 • jeżeli chcesz od razu zamówić dla dome­ny komer­cyjny cer­ty­fikat nazwaSSL Pre­mi­um z szyfrowaniem ECDSA, zaz­nacz jego zakup (4);
 • kliknij przy­cisk ZAMÓW (5);
 • jeżeli posi­adasz już zare­je­strowany w nazwa.pl Pan­el Klien­ta, wpisz jego dane logowa­nia (1) i kliknij ZALOGUJ SIĘ (2); po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym; ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ; dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.
 • jeśli jesteś nowym Klien­tem nazwa.pl, wypełnij poniżej for­mu­la­rz rejes­tracji Pan­elu Klien­ta, a po jego utworze­niu, zaloguj się;
 • zwery­fikuj ponown­ie dane zamówienia, w tym dane Abo­nen­ta;
 • jeśli dane Abo­nen­ta dome­ny mają być inne niż dane właś­ci­ciela Pan­elu Klien­ta, kliknij odnośnik Zmień abo­nen­ta, a następ­nie, w nowym oknie, kliknij przy­cisk WYBIERZ (1) przy danych właś­ci­wego Abo­nen­ta lub naciśnij przy­cisk Dodaj nowego abo­nen­ta (2), uzu­pełnij jego dane, zapoz­naj się z treś­cią komu­nikatu, doty­czącego przetwarza­nia danych osobowych i wyraź zgodę (3), a następ­nie kliknij przy­cisk DODAJ DO LISTY (4);
 • zapoz­naj się z treś­cią reg­u­lam­inów pro­mocji i usług i zaak­cep­tuj ich warun­ki (1);
 • kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (2);
 • po przekierowa­niu do strony Pan­elu Klien­ta, wybierz dogod­ną dla siebie for­mę płat­noś­ci i opłać zamówie­nie.

Po przyję­ciu i zak­się­gowa­niu wpłaty, na kon­tak­towy adres e‑mail przesłana zostanie wiado­mość potwierdza­ją­ca zare­je­strowanie dome­ny. Otrzy­masz również fak­turę VAT.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Co się stanie, jeżeli zare­je­strowanie dome­ny nie będzie możli­we?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Ile cza­su trwa uru­chomie­nie dome­ny?

 

Table of Contents