Czy można wystawić fakturę VAT na dane Abonenta domeny?

 

Fak­tu­ry za usłu­gi utrzymy­wane w nazwa.pl wys­taw­iane są wyłącznie na dane ich Płat­ni­ka, czyli osoby/firmy, na które zare­je­strowany jest Pan­el Klien­ta, w którym zna­j­du­ją się te usłu­gi. Nie ma możli­woś­ci wys­taw­ienia fak­tu­ry VAT na inne dane, niż te, podane w Pan­elu Klien­ta. Aby sprawdz­ić, na jakie dane zare­je­strowano Pan­el Klien­ta, zaloguj się do niego i prze­jdź do zakład­ki Two­je danezmi­ana danych (1).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić dane do fak­tu­ry?

Jeśli chcesz, aby fak­tu­ry VAT wys­taw­iane były na dane innego pod­mio­tu, prze­jdź na stronę https://www.nazwa.pl/panel/, zare­jestruj się jako nowy Klient, poda­jąc wybrane dane, a następ­nie prze­nieś usłu­gi do nowego Pan­elu Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić płat­ni­ka usłu­gi (prze­niesie­nie usłu­gi między Pan­ela­mi Klien­ta)?

Table of Contents