Utrata hasła do serwera CloudHosting

Co zrobić w przypadku utraty hasła do serwera?

Hasła do usług w nazwa.pl są zaszyfrowane, a więc nie ma możli­woś­ci ich odczy­ta­nia, a tym samym odzyska­nia. W przy­pad­ku utraty hasła do ser­w­era lub ryzy­ka ujawnienia zabez­pieczenia oso­bie nieupoważnionej, należy dokon­ać jego zmi­any poprzez Pan­el Klien­ta. Zmi­any hasła możesz dokon­ać w zakład­ce Two­je danezmi­ana haseł.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Zarządzanie hostingiem

Co zrobić w przypadku utraty hasła do użytkownika bazy danych?

Ze względów bez­pieczeńst­wa, w pan­elu Active.admin ser­w­era nie moż­na wyświ­etlić aktu­al­nego hasła przyp­isanego do użytkown­i­ka bazy danych. Hasło może być zapisane w plikach kon­fig­u­ra­cyjnych strony, zna­j­du­ją­cych się na ser­w­erze FTP. Nazwa i rodzaj pliku zależą jed­nak od rodza­ju aplikacji, w jakiej strona została utwor­zona. Na ogół są to pli­ki o nazwach wp-config.php (dla Word­Pres­sa), db.php, config.php czy dbconf.php.

W przy­pad­ku utraty hasła do bazy danych i braku możli­woś­ci odzyska­nia go z pliku kon­fig­u­ra­cyjnego na FTP, lub w przy­pad­ku ujawnienia hasła oso­bie nieupoważnionej, należy bezwzględ­nie wykon­ać zmi­anę hasła do bazy w pan­elu Active.admin naszego ser­w­era. W tym celu, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Bazy danychWykaz baz danych (1). Odna­jdź na liś­cie właś­ci­wą bazę i kliknij w jej nazwę (2).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

Wyświ­et­lone zostaną Szczegóły bazy danych, w tym lista użytkown­ików do niej przyp­isanych. Zaz­nacz właś­ci­wego użytkown­i­ka (1), a następ­nie kliknij powyżej odnośnik zmień hasło (2).

W for­mu­la­rzu wpisz dwukrot­nie nowe hasło, a następ­nie kliknij przy­cisk Zapisz, aby zostało ono uak­tu­al­nione. Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które charak­teryzu­je się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne i cyfry. Zale­ca się, aby nie zaw­ier­ało ono pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych.

WAŻNE! Aplikac­je, w których twor­zone są strony, częs­to zapisu­ją hasło do bazy danych w swoich plikach źródłowych. Po wyko­na­niu zmi­any takiego hasła w pan­elu Active.admin, należy odnaleźć na ser­w­erze właś­ci­we pli­ki zaw­ier­a­jące je i dokon­ać jego aktu­al­iza­cji, na nowe. W prze­ci­wnym wypad­ku, pod adresem strony może być wyświ­et­lany błąd połączenia z bazą danych.

Z uwa­gi na to, że każ­da aplikac­ja posi­a­da swo­je własne pli­ki źródłowe, w których dane są zapisy­wane, zale­cany jest kon­takt ze wspar­ciem pro­du­cen­ta danej aplikacji, w celu uzyska­nia infor­ma­cji, w jakich plikach należy wykon­ać zmi­any.

Jak znaleźć login serwera?

Login, inaczej iden­ty­fika­tor lub adres, ser­w­era widoczny jest w Pan­elu Klien­ta. Po zal­o­gowa­niu do niego prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi, a następ­nie, do kole­jnej zakład­ki zależnej od rodza­ju posi­adanej usłu­gi, dla której chcesz odczy­tać login (1):

  • Host­ing: zna­jdziesz tutaj iden­ty­fika­tor ser­w­era linii Cloud­Host­ing;
  • e‑Sklep: odczy­tasz adres usłu­gi Cloud­Host­ing e‑Sklep
  • Word­Press Cloud: wyświ­etlisz dane usług serii Cloud­Host­ing Word­Press;
  • Wiz­ytów­ki Inter­ne­towe: zobaczysz wykaz usług hostin­gowych, na których uru­chomiono Wiz­ytówkę
  • Pocz­ta: możesz ustal­ić iden­ty­fika­tor paki­etu pocz­towego Cloud­Mail

Po wybra­niu właś­ci­wej zakład­ki, wyświ­et­lona zostanie lista posi­adanych usług danego rodza­ju. W pier­wszej kolum­nie listy, o nazwie Adres ser­w­era (lub Iden­ty­fika­tor usłu­gi, lub Iden­ty­fika­tor), zna­j­du­je się poszuki­wana nazwa ser­w­era (2). Będzie ona miała przykład­ową postać server12345.nazwa.pl.

Table of Contents