Zarządzanie utworzoną kopią danych

Jak zarządzać utworzoną kopią danych?

Uru­chom pro­gram Cloud Back­up. W tym celu kliknij ikonę pro­gra­mu na pulpicie lub uru­chom pro­gram poprzez ikonę na pasku zadań sys­te­mu Win­dows. Po uru­chomie­niu pro­gra­mu, w menu po lewej stron­ie, kliknij opcję WYKAZ KOPII.

Następ­nie kliknij przy­cisk Ustaw­ienia (1), widoczny po prawej stron­ie nazwy kopii. Rozpoczniesz w ten sposób edy­cję ustaw­ień wybranej kopii bez­pieczeńst­wa.

Możesz w tym miejs­cu zmienić nazwę kopii, edy­tować zakres zabez­pieczanych w niej danych lub zmienić ustaw­ienia har­mono­gra­mu. Każ­do­ra­zowo po wprowadze­niu zmi­an, aby je zachować, kliknij przy­cisk Zapisz.

Jak usunąć kopię danych?

W celu usunię­cia kopii danych, z menu pro­gra­mu, kliknij opcję WYKAZ KOPII.

Na wykazie, kliknij przy­cisk Usuń kopię (1), który jest widoczny po prawej stron­ie wybranej przez Ciebie nazwy kopii.

Usunię­cie kopii wyma­ga poda­nia kodu jed­no­ra­zowego, który wygen­erować moż­na w Pan­elu Klien­ta (więcej o kodzie jed­no­ra­zowym). Po jego wpisa­niu, kliknij przy­cisk USUŃ KOPIĘ.

Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat o poprawnoś­ci kodu, kliknij przy­cisk Ok. Wskazana kopia danych zostanie bezpowrot­nie usunię­ta z chmury nazwa.pl.

PAMIĘTAJ! Usunię­cie kopii z chmury nazwa.pl nie mody­fiku­je w żaden sposób danych na kom­put­erze, które były nią zabez­pieczane.

WAŻNE! Ze wzglę­du na konieczność poda­nia kodu jed­no­ra­zowego, nie masz możli­woś­ci usunię­cia kopii wyko­nanej w testowej wer­sji pro­gra­mu (Tri­al). Taka kopia zostanie automaty­cznie usunię­ta po wygaśnię­ciu usłu­gi testowej.

Table of Contents