Jak przywrócić CloudHosting z backupu?

Kopia bez­pieczeńst­wa plików, czyli tzw. back­up, wykony­wana jest codzi­en­nie w godz­i­nach noc­nych i stanowi zabez­piecze­nie danych na wypadek awarii. Kopie bez­pieczeńst­wa są dostęp­ne z dwóch nocy wstecz. Każdej kole­jnej nocy, najs­tarsza z utwor­zonych kopii jest nad­pisy­wana przez nową. W skład kopii bez­pieczeńst­wa wchodzą zarówno pli­ki, zna­j­du­jące się na FTP ser­w­era, jak również bazy danych, ustaw­ienia czy zawartość kont e‑mail.

Udostępnianie/przywracanie danych z kopii bez­pieczeńst­wa jest opcjon­alne i odby­wa się na warunk­ach przed­staw­ionych w ramach Usług IT świad­c­zonych przez nazwa.pl. Dla każdej akty­wnej i opła­conej usłu­gi hostin­gowej w nazwa.pl, otrzy­masz wspar­cie tech­niczne o wartoś­ci zależnej od opcji posi­adanego ser­w­era. Dzię­ki temu, możli­we będzie wyko­nanie do kilku dar­mowych usług IT w prze­ciągu roku. Po wyko­rzys­ta­niu iloś­ci dar­mowych usług, kole­jne wykony­wane będą odpłat­nie, zgod­nie z warunk­a­mi Usług IT.

Aby zamówić przy­wróce­nie danych:

 • sko­rzys­taj z for­mu­la­rza dostęp­nego na stron­ie https://www.nazwa.pl/uslugi-it/, po kliknię­ciu przy­cisku WYBIERAM, widocznego przy konkret­nej usłudze IT; lub 
 • prześlij zgłosze­nie bezpośred­nio na adres kontakt@nazwa.pl, z kon­ta e‑mail podanego w Pan­elu Klien­ta jako adres kon­tak­towy;
 • jeśli życzysz sobie, aby real­iza­c­ja nastąpiła w nocy, w week­end lub o dowol­nej porze, wybierz taką opcję w for­mu­la­rzu, a ter­min ustal na dal­szym etapie zamówienia.

Aby zgłosze­nie mogło zostać zre­al­i­zowane, podaj niezbędne infor­ma­c­je.

 1. W przy­pad­ku udostęp­nienia kopii ser­w­era FTP są to:
  • nazwa (iden­ty­fika­tor) ser­w­era;

  • zakres udostęp­ni­anych danych (cały ser­w­er lub konkret­ny kat­a­log);

  • dokład­na data, z której ma zostać udostęp­niona kopia (z dwóch ostat­nich nocy wstecz).

  Kopia plików zostanie wgrana do osob­ne­go folderu na ser­w­erze. Ich pod­mi­anę należy wykon­ać samodziel­nie (Sprawdź: Jak wgrać pli­ki na ser­w­er?).

 2. W przy­pad­ku udostęp­nienia kopii bazy danych podaj:
  • nazwę (iden­ty­fika­tor) ser­w­era, na którym się ona zna­j­du­je;

  • nazwę bazy danych;

  • dokład­ną datę, z której ma zostać udostęp­niona kopia (z dwóch ostat­nich nocy wstecz).

  Kopia bazy danych zostanie wgrana do osob­ne­go folderu na ser­w­erze. Jej aktu­al­iza­cję należy wykon­ać samodziel­nie (Sprawdź: Zarządzanie bazą danych).

 3. W przy­pad­ku przy­wróce­nia wiado­moś­ci e‑mail podaj:
  • nazwę (iden­ty­fika­tor) ser­w­era, na którym zna­j­du­je się kon­to;

  • pełny adres kon­ta pocz­towego;

  • dokład­ną datę, z której mają zostać przy­wró­cone wiado­moś­ci (z dwóch ostat­nich nocy wstecz).

  Braku­jące na kon­cie wiado­moś­ci zostaną do niego dograne (szczegółowy opis).

Przed zgłosze­niem zlece­nia wyko­na­nia back­upu upewnij się, że posi­adasz na ser­w­erze wystar­cza­jącą powierzch­nię, aby kopia mogła zostać wgrana lub zwol­nij wyma­ganą ilość miejs­ca.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Zarządzanie powierzch­nią dyskową.

Zale­cane jest również reg­u­larne wykony­wanie kopii we włas­nym zakre­sie. Zapewni to dodatkowy dostęp do plików czy bazy danych z dłuższego okre­su wstecz niż ostat­nie dwie noce.

UWAGA! Back­up wykony­wany po stron­ie nazwa.pl doty­czy wyłącznie usług hostin­gowych, tzn. ser­w­erów: Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press, Cloud­Host­ing e‑Sklep oraz paki­etów pocz­towych Cloud­Mail. W przy­pad­ku posi­ada­nia usłu­gi ser­w­era VPS, Klient zobow­iązany jest do samodziel­nego wykony­wa­nia kopii bez­pieczeńst­wa jego zawartoś­ci.

Table of Contents