Jak uruchomić na serwerze domenę zarejestrowaną poza nazwa.pl?

 

Jeśli posi­adasz domenę zare­je­strowaną poza nazwa.pl, możesz obsługi­wać ją na posi­adanym w nazwa.pl ser­w­erze, uprzed­nio zamaw­ia­jąc usługę DNS Any­cast. Wydeleguj domenę, u jej obec­nego rejes­tra­to­ra, na poniższe ser­w­ery DNS Any­cast nazwa.pl, a następ­nie zamów usługę. Wydele­gowanie dome­ny po stron­ie rejes­tra­to­ra powin­no być stale utrzymy­wane, w celu dzi­ała­nia usłu­gi DNS Any­cast.

  • ns1.nazwa.pl – IP: 77.55.125.10
  • ns2.nazwa.pl – IP: 77.55.126.10
  • ns3.nazwa.pl – IP: 77.55.127.10

Zarządzanie domeną zewnętrzną w nazwa.pl wyma­ga zal­o­gowa­nia do Pan­elu Klien­ta. W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Aby zamówić usługę:

  • zaloguj się do Pan­elu Klien­ta i prze­jdź do zakład­ki Two­je usłu­giDNS Any­cast, gdzie wyświ­et­lona zostanie lista domen pow­iązanych z usługą DNS Any­cast, jeśli takie zostały już wcześniej dodane, a także widoczny będzie przy­cisk ZAMÓW. Po jego kliknię­ciu pojawi się strona https://www.nazwa.pl/dns-anycast/, na której należy wybrać przy­cisk DODAJ DOMENĘ

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz dodawa­nia dome­ny zewnętrznej, który należy wypełnić zgod­nie ze wskaza­ni­a­mi:

  • w polu Nazwa dome­ny wpisz adres dome­ny, którą chcesz dodać, nie uży­waj pre­fik­su www;
  • w kon­fig­u­racji dome­ny wybierz zakład­kę Parkowanie dome­ny i opcję o tej samej nazwie;
  • zapoz­naj się z treś­cią Reg­u­laminu DNS Any­cast i zaak­cep­tuj jego warun­ki.

Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ.

Po poprawnym doda­niu i zaparkowa­niu dome­ny, możesz ponown­ie prze­jść w Pan­elu Klien­ta do zakład­ki Two­je usłu­giDNS Any­cast, kliknąć odnośnik kon­fig­u­ruj, widoczny na pra­wo od nazwy dome­ny, a następ­nie ustaw­ić praw­idłową jej kon­fig­u­rację. Dla domen zewnętrznych możesz wybrać:

Wybrana kon­fig­u­rac­ja dome­ny zostanie akty­wowana po zak­się­gowa­niu wpłaty za usługę DNS Any­cast.

Dla dome­ny spoza nazwa.pl nie jest możli­we przekierowanie jej na zewnętrzne ser­w­ery DNS. Skierowanie na adres URL (REDIRECT/FRAME) możli­we jest poprzez edy­cję reko­rdów w Ręcznej kon­fig­u­racji DNS. W przy­pad­ku błę­du dodawa­nia dome­ny upewnij się, że dom­e­na nie jest już dodana w Pan­elu Klien­ta. Jeśli błąd się powtórzy, prześlij zgłosze­nie na: kontakt@nazwa.pl.

Pamię­taj również, że usłu­ga DNS Any­cast świad­c­zona jest bezpłat­nie dla domen zare­je­strowanych w nazwa.pl. Jeśli więc posi­adasz domenę pol­ską (.pl), glob­al­ną (.com, .net, .org, .biz, .info) lub europe­jską (.eu) możesz prze­nieść ją do nazwa.pl i uzyskać m.in. DNS Any­cast w ramach jej utrzy­ma­nia.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Trans­fer dome­ny do nazwa.pl

 

Table of Contents