Usługi IT

W ramach usług ofer­owanych przez nazwa.pl, wszyscy klien­ci otrzy­mu­ją nie­lim­i­towane bezpłatne wspar­cie tech­niczne, które jest świad­c­zone przez Dzi­ał Obsłu­gi Klien­ta. Nie obe­j­mu­je ono jed­nak czyn­noś­ci zwykłego zarządza­nia usługą, które użytkown­ik może wykon­ać samodziel­nie, lub które powin­ny być wyko­nane na przykład przez osobę odpowiedzial­ną za stworze­nie strony inter­ne­towej (web­mas­tera). Do tego kat­a­logu moż­na zal­iczyć na przykład kon­fig­u­rację i naprawę stron WWW twor­zonych w opar­ciu o pop­u­larne CMSy takie jak Word­Press czy PrestaShop lub też odzyskanie z kopii zapa­sowej usunię­tych z ser­w­era danych. Tego typu czyn­noś­ci, wykracza­jące poza zakres bezpłat­nego wspar­cia tech­nicznego real­i­zowanego przez Dzi­ał Obsłu­gi Klien­ta, mogą być wyko­nane przez naszych spec­jal­istów, w ramach posi­adanego przez Ciebie ser­w­era, bezpłat­nie do wysokoś­ci określonej kwoty, wynika­jącej z opcji posi­adanej przez Ciebie usłu­gi.

Z kat­a­lo­giem dostęp­nych Usług IT, możesz zapoz­nać się na naszej stron­ie dostęp­nej pod adresem https://www.nazwa.pl/uslugi-it/ lub klika­jąc odnośnik Usłu­gi IT (1) zna­j­du­ją­cy się w dol­nej częś­ci strony www.nazwa.pl, w kolum­nie PRODUKTY.

Dla każdej opła­conej usłu­gi hostin­gowej w nazwa.pl otrzy­mu­jesz dodatkowe, płatne wspar­cie tech­niczne o wartoś­ci od 100 do 300 zł net­to, a kwo­ta ta, jak zostało to wspom­ni­ane, jest zależ­na od posi­adanej przez Ciebie opcji ser­w­era. Po wyko­rzys­ta­niu dostęp­nych środ­ków, kole­jne, wykony­wane z kat­a­logu Usług IT czyn­noś­ci, będą odpłat­nie, a ich koszt będzie zgod­ny z obow­iązu­ją­cym cen­nikiem zaprezen­towanym w kat­a­logu Usłu­gi IT.

Przykład: posi­ada­jąc paki­et pocz­towy Cloud­Mail Pro oraz ser­w­er Cloud­Host­ing Word­Press Biznes zysku­jesz 500 zł net­to na wyko­nanie Usług IT, zgod­nie z ich cen­nikiem.

Kat­a­log usług IT obe­j­mu­je wyko­nanie czyn­noś­ci z zakre­su ser­w­erów WWW, pocz­ty, baz danych, domen, cer­ty­fikatów SSL, kon­fig­u­racji w Pan­elu Klien­ta oraz różne czyn­noś­ci dodatkowe, nie zna­j­du­jące się w kat­a­logu. W ramach Usług IT możesz odzyskać zawartość całego ser­w­era lub zawartość kont e‑mail z kopii bez­pieczeńst­wa, uzyskasz pomoc w kon­fig­u­racji dome­ny czy cer­ty­fikatu SSL lub zmienisz Dedykowany adres IP.

Zamówie­nie wyko­na­nia wybranej przez Ciebie Usłu­gi IT najwygod­niej złożysz for­mu­la­rz dostęp­ny na stron­ie https://www.nazwa.pl/uslugi-it/. W celu wyświ­etle­nia for­mu­la­rza, wybierz intere­su­jącą Cię Usługę IT i kliknij przy niej przy­cisk WYBIERAM (1).

Po pojaw­ie­niu się for­mu­la­rza, uzu­pełnij wyma­gane infor­ma­c­je (1), zaz­nacz zgodę na przetwarzanie danych oraz akcep­tację reg­u­laminu Usług IT nazwa.pl (2). Kole­jno wpisz wynik widocznego dzi­ała­nia będącego zabez­piecze­niem for­mu­la­rza (3) i kliknij przy­cisk Wyślij (4).

Po kliknię­ciu przy­cisku Wyślij, na wpisany w for­mu­la­rzu kon­tak­towy adres e‑mail, otrzy­masz potwierdze­nie przyję­cia zlece­nia. Wszelkie dodatkowe szczegóły doty­czące wyko­na­nia Usłu­gi IT zostaną ustalone indy­wid­u­al­nie, w kore­spon­dencji e‑mail jaką będzie z Tobą od tej chwili prowadz­ił nasz Dzi­ał Tech­niczny.

Złożone zlece­nia Usług IT wykony­wane są w kole­jnoś­ci ich napły­wa­nia. Real­iza­c­ja Usług IT następu­je najszy­b­ciej, jak jest to możli­we. Jeżeli chcesz zdefin­iować datę i godz­inę, kiedy wykon­amy dla Ciebie daną Usługę IT, możesz to zro­bić wybier­a­jąc opcję dodatkową (1), widoczną po rozwinię­ciu szczegółów danej usłu­gi (2).

Table of Contents