Zmiana domeny skrzynki e‑mail

Chcąc dokon­ać zmi­any nazwy dome­ny, w której obec­nie funkcjonu­je kon­to e‑mail, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Wykaz kont e‑mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin

Na wykazie kont e‑mail, który jest widoczny pod właś­ci­wą domeną, zaz­nacz to kon­to (1), dla którego chcesz zmienić domenę, a następ­nie kliknij odnośnik Prze­nieś (2).

WAŻNE! Czyn­ność moż­na wykon­ać jed­nocześnie dla wielu kont utwor­zonych w tej samej dome­nie. Aby to osiągnąć, zaz­nacz na liś­cie wszys­tkie kon­ta, dla których zmi­ana ma zostać przeprowad­zona.

Na następ­nym ekranie, wybierz z listy rozwi­janej (1) tę domenę, do której kon­to ma zostać prze­nie­sione. W celu zatwierdzenia zmi­any, naciśnij przy­cisk Zapisz (2).

Kole­jny komu­nikat poin­for­mu­je o efek­cie przeprowadzanych czyn­noś­ci.

Wszys­tkie ustaw­ienia kont e‑mail, a także ich zawartość, pozostaną bez zmi­an. Zmieni się jedynie adres poszczegól­nych skrzynek pocz­ty elek­tron­icznej. Aliasy ustaw­ione dla kont e‑mail w poprzed­niej dome­nie zostaną automaty­cznie prze­nie­sione, jako ustaw­ienia tych kont, aby uwzględ­ni­ały nową nazwę dome­ny.

WAŻNE! Przy kole­jnym logowa­niu do skrzyn­ki e‑mail pamię­taj, aby w adresie e‑mail wpisać nazwę nowej dome­ny!

Table of Contents