Jak dodać alias i przekierowanie poczty?

Czym jest alias, a czym przekierowanie poczty?

Alias pocz­towy to alter­naty­wny adres e‑mail, który wskazu­je na ist­niejące już kon­to pocz­towe. Nie jest jed­nak osob­ną skrzynką e‑mail, a więc nie wpłynie na ilość utwor­zonych na ser­w­erze kont i zaj­mowanej przez nie przestrzeni dyskowej. W przy­pad­ku ser­w­erów Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press oraz pozostałych usług hostin­gowych w nazwa.pl (z wyjątkiem paki­etu pocz­towego Cloud­Mail Start) ist­nieje możli­wość doda­nia dowol­nej iloś­ci aliasów. Należy przy tym pamię­tać, że w ramach dome­ny moż­na dodać konkret­ną nazwę alia­su wyłącznie dla jed­nego adresu. Jeśli w dome­nie ist­nieje wiele kont e‑mail, to dany alias może być pow­iązany jedynie z jed­nym z nich.

Przekierowanie pocz­ty umożli­wia wpisanie trzech ist­nieją­cych adresów e‑mail, na które zostanie przekazana kopia przesłanej wiado­moś­ci.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin

Dodanie Aliasu pocztowego
 1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).
 2. Prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Dodaj alias;
 3. Po pojaw­ie­niu się for­mu­la­rza, uzu­pełnij wyma­gane pola (1):
  • Nazwa alia­su: podaj dodatkowy adres, który ma kierować na podane poniżej kon­to pocz­towe, np. sekre­tari­at
  • Dom­e­na: wybierz domenę, na której jest założona skrzyn­ka e‑mail, np. nazwadomeny.pl. Pełny alias będzie miał postać sekretariat@nazwadomeny.pl
  • Docelowe kon­to e‑mail: wybierz adres skrzyn­ki, na którą mają być przekierowane wiado­moś­ci, np. biuro; docelową skrzynką będzie biuro@nazwadomeny.pl.
 4. Aby zachować ustaw­ienia, kliknij przy­cisk Zapisz.

Od tego momen­tu każ­da wiado­mość wysłana na alias sekretariat@nazwadomeny.pl zostanie dostar­c­zona na skrzynkę biuro@nazwadomeny.pl.

Możesz również zaz­naczyć opcję Alias catch-all. Wiado­moś­ci przesłane na dowol­ny adres w dome­nie, np. abc@nazwadomeny.pl zostaną dostar­c­zone na skrzynkę biuro@nazwadomeny.pl.

Dodanie przekierowania poczty
 1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).
 2. Prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Wykaz kont e‑mail (1).
 3. Kliknij nazwę skrzyn­ki (2), właś­ci­wą dla danego adresu e‑mail, która jest widocz­na w tabeli pod nazwą dome­ny, np. biuro.
 4. Po pojaw­ie­niu się szczegółów kon­ta kliknij przy­cisk Edy­tuj.
 5. Zaz­nacz opcję Przekierowanie pocz­ty na inne adresy e‑mail.
 6. Wpisz dowolne adresy, na które będzie przekazy­wana pocz­ta przy­chodzą­ca na adres biuro@nazwadomeny.pl
 7. Zaz­nacz opcję Pozostaw kopie listów w skrzynce, aby kopie przekazy­wanych wiado­moś­ci były dostęp­ne również w skrzynce odbior­czej biuro@nazwadomeny.pl
 8. Aby zachować ustaw­ienia, kliknij przy­cisk Zapisz.
Table of Contents