Kod jednorazowy

Jak pobrać kod jednorazowy?

Kod jed­no­ra­zowy niezbęd­ny jest do:

Po zakupie i opłace­niu usłu­gi, na kon­tak­towy adres e‑mail otrzy­masz wiado­mość potwierdza­jącą aktywację usłu­gi. Zaw­iera ona również kod jed­no­ra­zowy (1), który jest ważny jedynie 7 dni licząc od daty zamówienia usłu­gi.

W każdej chwili możesz wygen­erować nowy kod jed­no­ra­zowy w Pan­elu Klien­ta.

W tym celu, Prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym służą­cym do zal­o­gowa­nia się do Pan­elu Klien­ta (nie jest on tożsamy z kodem jed­no­ra­zowym usłu­gi Cloud Back­up). Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi → Cloud Back­up (1) i kliknij odnośnik Generuj (2), który jest widoczny po prawej stron­ie iden­ty­fika­to­ra usłu­gi. Tak wygen­erowany kod jest ważny również przez 7 dni. W przy­pad­ku jego unieważnienia, kod możesz wygen­erować ponown­ie w ten sam sposób.

Table of Contents