Jak zmienić kontaktowy adres e‑mail w Panelu Klienta?

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Jak zmienić kontaktowy adres e‑mail w Panelu Klienta?

Kon­tak­towy adres e‑mail widoczny jest po prze­jś­ciu do zakład­ki Two­je danezmi­ana danych (1) i wybra­niu kar­ty OSOBA KONTAKTOWA (2).

W wyświ­et­lonym for­mu­la­rzu, kon­tak­towy adres e‑mail widoczny jest w jego dol­nej częś­ci.

  • aby zmienić nieak­tu­al­ny adres e‑mail, usuń ten obec­nie wpisany i w jego miejsce podaj nowy (1);
  • aby dodać kole­jny adres, kliknij odnośnik dodaj kole­jny adres e‑mail (2);
  • jeśli chcesz usunąć dodatkowy adres e‑mail, kliknij po jego prawej stron­ie czer­wony przy­cisk (3);
  • po wprowad­zonych zmi­anach, kliknij poniżej przy­cisk ZATWIERDŹ (4).

Ze względów bez­pieczeńst­wa, zmi­ana kon­tak­towego adresu e‑mail wyma­ga auto­ryza­cji hasłem logowa­nia do Pan­elu Klien­ta. Wpisz aktu­alne hasło do Pan­elu w polu Podaj hasło (1), a następ­nie kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (2).

Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o tym, że aktu­al­iza­c­ja kon­tak­towego adresu e‑mail zostanie wyko­nana po potwierdze­niu oper­acji za pomocą kliknię­cia w link zna­j­du­ją­cy się w wiado­moś­ci przesłanej na nowo wpisany adres e‑mail.

Zaloguj się na skrzynkę, której adres został podany w Pan­elu jako nowy, a następ­nie kliknij w link widoczny w otrzy­manej od nazwa.pl wiado­moś­ci. Wery­fikacji zmi­any adresu należy dokon­ać w ciągu maksy­mal­nie 7 dni od chwili wyko­na­nia czyn­noś­ci w Pan­elu Klien­ta. Jeśli link nie zostanie w tym cza­sie kliknię­ty, dys­pozy­c­ja zmi­any nie zostanie wyko­nana.

Po potwierdze­niu oper­acji zmi­any kon­tak­towego adresu e‑mail, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat o jego pozy­ty­wnej wery­fikacji, a w Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Two­je danezmi­ana danych, na kar­cie OSOBA KONTAKTOWA, widoczny będzie nowo wpisany adres e‑mail.

WAŻNE! Jako kon­tak­towe adresy e‑mail nie należy podawać adresów należą­cych do innych osób, gdyż może to spowodować nieau­to­ry­zowany dostęp do Pan­elu Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak odzyskać hasło do Pan­elu Klien­ta?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak odzyskać dostęp do Pan­elu Klien­ta, jeżeli e‑mail kon­tak­towy jest niekat­u­lany?

 

Table of Contents