Centrum Pomocy nazwa.pl

Usłu­ga umożli­wia­ją­ca tworze­nie kopii zapa­sowych plików zna­j­du­ją­cych się na dyskach kom­put­erów. Sprawdź, jak z niej korzys­tać.

Twój unikalny adres w Internecie dla pocz­ty e‑mail i strony inter­ne­towej. Dowiedz się, jak efek­ty­wnie zarządzać domeną i jej ustaw­ieni­a­mi.

Usłu­ga pozwala­ją­ca na przesyłanie wiado­moś­ci elek­tron­icznych za pośred­nictwem Inter­ne­tu. Dowiedz się, jak korzys­tać z kont e‑mail.

Ser­w­er przy­go­towany do obsłu­gi stron WWW opar­tych o CMS Word­Press. Zapoz­naj się z istot­ny­mi infor­ma­c­ja­mi, związany­mi z tą plat­for­mą.

Host­ing w chmurze, ofer­u­ją­cy skalowal­ność zasobów i najwyższą szy­bkość dzi­ała­nia. Sprawdź, jak łat­wo możesz nim zarządzać.

Ser­w­er z dostępem admin­is­tra­cyjnym (root), umożli­wia­ją­cy uruchami­an­ie aplikacji dzi­ała­ją­cych po stron­ie włas­nego sys­te­mu oper­a­cyjnego.

Tech­nolo­gia SSL umożli­wia szyfrowanie połączenia inter­ne­towego m.in. między użytkown­ikiem odwiedza­ją­cym stronę wwww a ser­w­erem.

Linia ser­w­erów przy­go­towana z myślą o prowadze­niu sklepów inter­ne­towych. Sprawdź, jak uru­chomić swój włas­ny sklep inter­ne­towy.

Dowiedz się m.in. jak zmienić dane rozliczeniowe oraz pobrać fak­turę, jak sprawdz­ić ważność swoich usług, jak wnosić opłaty za usłu­gi.

Sprawdź, jak zarządzać swoi­mi usługa­mi w nazwa.pl

  • WebFTP
    • Brak dostęp­nych artykułów