Co to jest certyfikat SSL i do czego służy?

Cer­ty­fikat SSL jest narzędziem, które zapew­nia poufność przesyłu danych między ser­w­erem a użytkown­ikiem. Jed­nym z przykładów zapewnienia takiej poufnoś­ci jest cho­ci­aż­by ochrona przed przech­wyce­niem i wyko­rzys­taniem przez oso­by nieuprawnione danych podawanych, np. w for­mu­la­rzach zamówień lub for­mu­la­rzach kon­tak­towych na stronach inter­ne­towych. Cer­ty­fikaty SSL wydawane są dla określonej nazwy dome­ny, zaw­ier­a­jąc niezbędne dane pozwala­jące na iden­ty­fikację jej właś­ci­ciela. Te dane są zabez­piec­zone kryp­tograficznie i nie ma możli­woś­ci doko­na­nia ich samodziel­nej zmi­any.

Strona inter­ne­towa, która jest zabez­piec­zona cer­ty­fikatem SSL, korzys­ta przy połącze­niu inter­ne­towym z pro­tokołu HTTPS (https://). To, czy połącze­nie z daną wit­ryną jest szyfrowane, moż­na zwery­fikować dzię­ki obec­noś­ci w pasku adresu przeglą­dar­ki ikony kłód­ki.

Korzys­tanie z cer­ty­fikatu SSL jest zatem nie tylko rozwiązaniem dobrym wiz­erunk­owo dla Two­jej wit­ryny, ale również koniecznym z punk­tu widzenia bez­pieczeńst­wa przesyłu infor­ma­cji drogą elek­tron­iczną. Duży nacisk na szyfrowanie wit­ryn inter­ne­towych kładą wydaw­cy przeglą­darek inter­ne­towych – pró­ba wyświ­etle­nia wit­ryny nieposi­ada­jącej cer­ty­fikatu SSL częs­to skutku­je pojaw­ie­niem się komu­nikatu infor­mu­jącego o niebez­pieczeńst­wie na stron­ie. Taki komu­nikat może skutecznie zniechę­cić potenc­jal­nych klien­tów do odwiedzenia Two­jej strony www.

Table of Contents