Termin ważności domeny i jego przedłużenie

Jak sprawdzić ważność domeny?

W celu sprawdzenia daty ważnoś­ci zare­je­strowanej dome­ny, wykon­aj poniższe czyn­noś­ci:

  1. Prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

    Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

  2. Prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny.
  3. Na liś­cie domen zna­jdź tę, dla której chcesz zwery­fikować ważność.
  4. Sprawdź datę (1) widoczną w kolum­nie Data wygaśnię­cia. Data wygaśnię­cia to data ważnoś­ci dome­ny inter­ne­towej.
Jak przedłużyć ważność domeny?

Ważność nazwy strony www moż­na przedłużyć, opła­ca­jąc pro­for­mę za jej utrzy­manie w kole­jnym okre­sie abona­men­towym:

  • pro­for­ma może być wys­taw­iona automaty­cznie, co ma miejsce przed zakończe­niem bieżącego okre­su rejes­tracji dome­ny;
  • pro­for­ma może być wys­taw­iona samodziel­nie przez Klien­ta, po zal­o­gowa­niu do Pan­elu Klien­ta.
Kiedy jest wystawiana proforma za przedłużenie ważności domeny?

Pro­for­ma za odnowie­nie rejes­tracji dome­ny jest wys­taw­iana nie później niż na 10 dni przed zakończe­niem bieżącego okre­su abona­men­towego. Jest ona wów­czas automaty­cznie udostęp­ni­ana w Pan­elu Klien­ta. Listę nieopła­conych pro­form możesz odnaleźć w Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci.

Jeśli w Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Two­je daneustaw­ienia, zaz­nac­zono opcję wysył­ki pro­form pocztą trady­cyjną na adres kore­spon­den­cyjny, to zosta­je ona przekazana do wysył­ki następ­nego dnia, po jej wys­taw­ie­niu. W przy­pad­ku wysył­ki pro­formy pocztą elek­tron­iczną, jest ona przekazy­wana na kon­tak­towy adres e‑mail podany w Pan­elu od razu w momen­cie wys­taw­ienia.

Jak samodzielnie wygenerować proformę tytułem odnowienia ważności domeny?

Jeśli chcesz przedłużyć ważność dome­ny, dla której nie została jeszcze wygen­erowana fak­tu­ra pro­for­ma prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny.

Zaz­nacz check­box przy adresach domen, które chcesz przedłużyć (1), a następ­nie kliknij poniżej Opłać (2). Jeśli w danej chwili chcesz przedłużyć wyłącznie jed­ną domenę, możesz również kliknąć odnośnik opłać (3), zna­j­du­ją­cy się na pra­wo od nazwy dome­ny. Nie ma wów­czas koniecznoś­ci zaz­nacza­nia przy niej check­boxa.

W kole­jnym kroku, wybierz z listy rozwi­janej okres, na który chcesz odnow­ić rejes­trację. Kwo­ta do zapłaty zostanie automaty­cznie przelic­zona.

Poniżej zna­j­du­je się sekc­ja wyboru formy płat­noś­ci. Jeśli chcesz dokon­ać płat­noś­ci od razu, zaz­nacz jed­ną z dostęp­nych metod płat­noś­ci on-line, kliknij na samym dole przy­cisk OPŁAĆ i postąp zgod­nie z wyświ­et­lany­mi infor­ma­c­ja­mi. Jeśli jed­nak zależy Ci na tym, aby najpierw wygen­erować doku­ment pro­formy, jako for­mę płat­noś­ci zaz­nacz opcję Przelew trady­cyjny lub płat­ność na pocz­cie (1), zna­j­du­jącą się na samym dole strony, a następ­nie kliknij przy­cisk OPŁAĆ (2).

Pro­for­ma zostanie automaty­cznie wygen­erowana i pojawi się w zakład­ce Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci.

Jeśli dokonasz płat­noś­ci, dom­e­na zostanie zgłos­zona do przedłuże­nia niezwłocznie po przyję­ciu wpłaty. Fak­tu­ra VAT zostanie wys­taw­iona w ciągu 7 dni.

WAŻNE! Pamię­taj, że domenę możesz odnow­ić tylko raz w trak­cie trwa­jącego okre­su abona­men­towego.

Czy opłacenie proformy wystarczy do przedłużenia ważności domeny?

Po doko­na­niu ter­mi­nowej wpłaty za przedłuże­nie dome­ny, na pod­staw­ie pro­formy, jej ważność zostanie przedłużona na kole­jny okres abona­men­towy. Odno­towanie przez nazwa.pl ter­mi­nowej wpłaty na rachunku bankowym powodu­je, iż wszelkie oper­ac­je związane z przedłuże­niem dome­ny wykony­wane są automaty­cznie. Nie ma więc koniecznoś­ci pode­j­mowa­nia żad­nych dodatkowych czyn­noś­ci związanych z odnowie­niem ważnoś­ci dome­ny.

Jakie są skutki nieopłacenia domeny w terminie wskazanym na fakturze?

Ter­min płat­noś­ci widoczny na pro­formie, podawany jest z wyprzedze­niem, aby wpła­ta doko­nana nawet w ostat­nim dniu ter­minu płat­noś­ci została przyję­ta przed wygaśnię­ciem dome­ny. Nieopłace­nie dome­ny przed zakończe­niem okre­su ważnoś­ci powodu­je zablokowanie jej dzi­ała­nia i prze­jś­cie w sta­tus „do usunię­cia”.

UWAGA! Ponieważ dome­ny reje­strowane są z dokład­noś­cią co do sekundy, dom­e­na do 24 godzin po zakończe­niu okre­su ważnoś­ci może jeszcze mieć sta­tus „zare­je­strowana”.

Dla dome­ny w sta­tusie „do usunię­cia”:

  • nie będzie wyświ­et­lać się strona inter­ne­towa;
  • nie zadzi­ała pocz­ta elek­tron­icz­na – nie będzie możli­we zal­o­gowanie się do kon­ta i wysyłanie wiado­moś­ci e‑mail, a te wysyłane na adres w takiej dome­nie, nie zostaną dostar­c­zone.

WAŻNE! Wznowie­nie dzi­ała­nia nazwy wit­ryny po dacie jej ważnoś­ci, wyma­ga opłace­nia przy­wróce­nia i przedłuże­nia rejes­tracji dome­ny.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Przy­wracanie wygasłych domen

 

Table of Contents