Jak w DirectAdmin zainstalować certyfikat SSL?

Jak zalogować się do panelu DirectAdmin jako Użytkownik?

Aby zal­o­gować się do pan­elu Direc­tAd­min jako Użytkown­ik, wpisz w pasku adresowym przeglą­dar­ki adres IP ser­w­era VPS oraz numer por­tu :2222, przykład­owo https://77.55.111.11:2222, lub adres swo­jej dome­ny, przekierowanej na właś­ci­wy ser­w­er VPS, oraz numer por­tu :2222, przykład­owo https://nazwadomeny.pl:2222

  • Wpisz Nazwę użytkown­i­ka: przykład­owo, klient1 (1).
  • Podaj Hasło utwor­zone dla właś­ci­wego użytkown­i­ka (2).
  • Kliknij Zaloguj (3)
Jak w DirectAdmin zainstalować certyfikat SSL?

Po zal­o­gowa­niu do pan­elu Direc­tAd­min jako Użytkown­ik, w sekcji Opc­je Zaawan­sowane kliknij odnośnik Cer­ty­fikaty SSL (1).

Wśród dostęp­nych opcji, zaz­nacz check­box przy Wklej wstęp­nie wygen­erowany cer­ty­fikat i klucz (1).

W pustym polu, zna­j­du­ją­cym się poniżej zaz­nac­zonej wcześniej opcji, wklej klucz cer­ty­fikatu, wraz z lini­a­mi “—–BEGIN CERTIFICATE—–” i “—–END CERTIFICATE—–”, oraz klucz pry­wat­ny, wraz z lini­a­mi “—–BEGIN PRIVATE KEY—–” i “—–END PRIVATE KEY—–”. Po ich wkle­je­niu, kliknij przy­cisk Zapisz (1).

Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat potwierdza­ją­cy poprawne dodanie cer­ty­fikatu SSL. Jeśli chcesz zain­stalować również klucze pośred­nie Root­CA, poniżej przy­cisku Zapisz (1) naciśnij odnośnik kliknij (2).

Zaz­nacz check­box przy opcji Użyj CA Cert. (1), wklej posi­adane klucze pośred­nie w pustym polu poniżej, a następ­nie kliknij na dole przy­cisk Zapisz (2).

Pomyślne dodanie kluczy zostanie potwierd­zone komu­nikatem. Po poprawnym zain­stalowa­niu cer­ty­fikatów, możli­we będzie wyko­nanie wymuszenia szyfrowa­nia https w plikach strony.

WAŻNE! Jeśli, dla dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl i utrzymy­wanej na ser­w­er­ach DNS Any­cast nazwa.pl, instalu­jesz cer­ty­fikat kupi­ony u innego dostaw­cy, upewnij się, że urząd dostaw­cy cer­ty­fikatu został praw­idłowo podany w reko­r­dach CAA dome­ny.

Jeśli posi­adasz dar­mowy cer­ty­fikat SSL dla dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl, pobierz jego klucze z kon­fig­u­racji dome­ny w Pan­elu Klien­ta (Sprawdź: Dar­mowy cer­ty­fikat SSL dla dome­ny w nazwa.pl).

Table of Contents