Utrata hasła do serwera CloudHosting WordPress

Co zrobić w przypadku utraty hasła do serwera?

Hasła do usług w nazwa.pl są zaszyfrowane, więc nie ma możli­woś­ci ich odczy­ta­nia, a tym samym odzyska­nia. Hasło moż­na tylko zmienić na nowe. W przy­pad­ku utraty hasła do ser­w­era lub ryzy­ka ujawnienia go oso­bie nieupoważnionej, należy wykon­ać jego zmi­anę w Pan­elu Klien­ta. Służy temu zakład­ka Two­je danezmi­ana haseł.

Prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do wcześniej wspom­ni­anej zakład­ki (Sprawdź: Zarządzanie usługą Cloud­Host­ing Word­Press).

Co zrobić w przypadku utraty hasła do użytkownika bazy danych?

Ze względów bez­pieczeńst­wa, w pan­elu Active.admin ser­w­era nie moż­na wyświ­etlić aktu­al­nego hasła użytkown­i­ka bazy danych. Może ono być zapisane w plikach kon­fig­u­ra­cyjnych strony zna­j­du­ją­cych się na FTP ser­w­era. Nazwa i rodzaj pliku zależą jed­nak od rodza­ju aplikacji, w jakiej strona została utwor­zona. Dla aplikacji Word­Press będzie to plik wp-config.php, zna­j­du­ją­cy się bezpośred­nio w kat­a­logu z plika­mi strony.

W przy­pad­ku utraty hasła do bazy danych lub ryzy­ka ujawnienia go oso­bie nieupoważnionej, należy wykon­ać jego zmi­anę w pan­elu Active.admin ser­w­era (Sprawdź: Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?).

W tym celu, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Bazy danychWykaz baz danych (1). Odna­jdź na liś­cie właś­ci­wą bazę i kliknij w jej nazwę (2).

Wyświ­et­lone zostaną Szczegóły bazy danych, w tym lista użytkown­ików do niej przyp­isanych. Zaz­nacz właś­ci­wego użytkown­i­ka (1), a następ­nie kliknij powyżej odnośnik zmień hasło (2).

W for­mu­la­rzu wpisz dwukrot­nie nowe hasło, a następ­nie kliknij przy­cisk Zapisz (1), aby zostało ono uak­tu­al­nione. Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, charak­teryzu­jącego się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne oraz cyfry. Zale­ca się, aby silne hasło nie zaw­ier­ało pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych.

WAŻNE! Aplikac­je, w których twor­zone są strony, częs­to zapisu­ją hasło do bazy danych w swoich plikach źródłowych. Po wyko­na­niu zmi­any takiego hasła w pan­elu Active.admin należy odnaleźć na ser­w­erze właś­ci­we pli­ki zaw­ier­a­jące hasło i dokon­ać jego aktu­al­iza­cji, na nowe. W prze­ci­wnym wypad­ku, pod adresem strony może być wyświ­et­lany błąd połączenia z bazą danych.

Z uwa­gi na to, że każ­da aplikac­ja posi­a­da swo­je własne pli­ki źródłowe, w których dane są zapisy­wane, zale­cany jest kon­takt ze wspar­ciem pro­du­cen­ta danej aplikacji, w celu uzyska­nia infor­ma­cji, w jakich plikach należy dokon­ać zmi­any. Dla insta­lacji aplikacji Word­Press wykony­wanych w ramach usłu­gi Cloud­Host­ing Word­Press właś­ci­wym plikiem, zaw­ier­a­ją­cym hasło do bazy danych, będzie plik wp-config.php, który zna­j­du­je się w głównym kat­a­logu każdej z insta­lacji. Należy odnaleźć w nim wpis ‘DB_PASSWORD’ i zmienić widoczne przy nim hasło.

Jak ustalić właściwy login serwera?

Login, inaczej iden­ty­fika­tor lub adres, ser­w­era widoczny jest w Pan­elu Klien­ta. Po zal­o­gowa­niu do Pan­elu należy prze­jść do zakład­ki Moje usłu­gi, a następ­nie, do kole­jnej zakład­ki, zależnej od rodza­ju posi­adanej usłu­gi, dla której login ma zostać odczy­tany:

  • Host­ing: zna­jdziesz tutaj iden­ty­fika­tor ser­w­era linii Cloud­Host­ing;
  • e‑Sklep: odczy­tasz adres usłu­gi Cloud­Host­ing e‑Sklep;
  • Word­Press Cloud: wyświ­etlisz dane usług serii Cloud­Host­ing Word­Press;
  • Wiz­ytów­ki Inter­ne­towe: zobaczysz wykaz usług hostin­gowych, na których uru­chomiono Wiz­ytówkę;
  • Pocz­ta: możesz ustal­ić iden­ty­fika­tor paki­etu pocz­towego Cloud­Mail.

Po wybra­niu właś­ci­wej zakład­ki, wyświ­et­lona zostanie lista posi­adanych usług danego rodza­ju. W pier­wszej kolum­nie listy, o nazwie Adres ser­w­era (lub Iden­ty­fika­tor usłu­gi, lub Iden­ty­fika­tor), zna­j­du­je się poszuki­wana nazwa ser­w­era. Będzie ona miała przykład­ową postać server12345.nazwa.pl.

Table of Contents