Czy mogę ukryć dane Abonenta w bazie WHOIS?

W chwili rejes­tracji dome­ny dane jej Abo­nen­ta zosta­ją opub­likowane w bazie WHOIS. Jest ona ogóln­o­dostęp­na dla wszys­t­kich użytkown­ików Inter­ne­tu, dlat­ego też może stać się źródłem infor­ma­cji dla tele­mar­keterów, akwiz­y­torów lub spamerów. Dane Abo­nen­ta, widoczne w bazie WHOIS, mogą zostać ukryte. Zależy to od rodza­ju dome­ny oraz sta­tusu prawnego jej Abo­nen­ta.

 1. Dome­ny pol­skie
  • Jeśli Abo­nen­tem jest oso­ba fizy­cz­na, dane są domyśl­nie niewidoczne, lecz mogą zostać udostęp­nione na pisem­ny wniosek Abo­nen­ta.
  • Jeżeli Abo­nen­tem jest fir­ma, dane są widoczne i nie mogą zostać ukryte.
 2. WIĘCEJ INFORMACJI:   Dome­ny pol­skie (NASK)

 3. Dome­ny glob­alne
  • Dla domen glob­al­nych zare­je­strowanych poprzez nazwa.pl w NetArt Reg­is­trar sp. zoo, dzię­ki usłudze Ochrony Danych Abo­nen­ta, dane Abo­nen­ta są domyśl­nie ukryte, nieza­leżnie od jego sta­tusu prawnego.
  • Ochronę Danych Abo­nen­ta moż­na w dowol­nej chwili wyłączyć w Pan­elu Klien­ta nazwa.pl, dowiedz się, jak to zro­bić.
 4. WIĘCEJ INFORMACJI:   Dome­ny glob­alne (ICANN)

 5. Dome­ny europe­jskie
  • Jeśli Abo­nen­tem jest oso­ba fizy­cz­na, dane są domyśl­nie ukryte i nie ma możli­woś­ci ich udostęp­nienia.

  • Jeżeli Abo­nen­tem jest fir­ma, dane są widoczne i nie mogą zostać ukryte.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Dom­e­na europe­js­ka .eu (EURid)

 

Table of Contents