Jak włączyć Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie dla serwera CloudHosting WordPress?

 

Czym jest i jak włączyć Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie dla serwera CloudHosting WordPress?

Dedykowany adres IP to dodatkowa usłu­ga, którą możesz akty­wować dla ser­w­erów Cloud­Host­ing Word­Press, Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing e‑Sklep oraz paki­etów pocz­towych Cloud­Mail Biznes i Cloud­Mail Pro. Usłu­ga pozwala na korzys­tanie z jed­nego adresu IP na wyłączność, bez dzie­le­nia go z inny­mi użytkown­ika­mi usług hostin­gowych. Dzię­ki niemu zyskasz pewność, że nikt poza Tobą nie wpłynie na rep­utację adresu, co mogło­by powodować kwal­i­fikowanie wysyłanych wiado­moś­ci e‑mail jako spam.

Wiele osób, tworząc swo­je strony w obcych językach, umieszcza je na ser­w­er­ach w Polsce, ale jed­nocześnie chce, aby były one postrze­gane tak, jak strony z danego kra­ju. Taką możli­wość daje Dedykowany adres IP lokali­zowany geograficznie z lokaliza­cją na tere­nie Niemiec, Francji, Włoch, Hisz­panii lub Wielkiej Bry­tanii.

Dedykowany adres IP lokali­zowany geograficznie moż­na uru­chomić w dowol­nym momen­cie, w trak­cie korzys­ta­nia z usłu­gi. Moż­na zde­cy­dować się na jego zakup także równole­gle ze składaniem zamówienia na ser­w­er. Oczy­wiś­cie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sko­rzys­tać z geolokaliza­cji IP na tere­nie Pol­s­ki – wszys­tko zależy od naszych pref­er­encji w tym zakre­sie.

W celu aktywacji Dedykowanego adresu IP dla ser­w­era Cloud­Host­ing Word­Press, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giWord­Press Cloud (1) i kliknij odnośnik Szczegóły (2), widoczny pod adresem ser­w­era.

Szczegółach ser­w­era Word­Press, na kar­cie INFORMACJE OGÓLNE (1), kliknij przy­cisk ZAMÓW (2), widoczny w sekcji Dedykowany adres IP lokali­zowany geograficznie.

Zosta­niesz prze­nie­siony na stronę z koszykiem zakupowym usług w nazwa.pl. Wybierz kraj lokaliza­cji adresu IP (1), zapoz­naj się z Reg­u­laminem usłu­gi hostin­gowej i zaz­nacz akcep­tację jego warunk­ów (2), a następ­nie kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (3).

Na kole­jnej stron­ie, wybierz prefer­owany sposób płat­noś­ci i kliknij przy­cisk OPŁAĆ. Po zak­się­gowa­niu wpłaty i aktywacji Dedykowanego adresu IP, na kon­tak­towy adres e‑mail otrzy­masz powiadomie­nie, a Dedykowany adres IP będzie widoczny w Pan­elu Klien­ta, na kar­cie INFORMACJE OGÓLNE zna­j­du­jącej się w Szczegółach ser­w­era Word­Press.

Dla usłu­gi Dedykowanego adresu IP lokali­zowanego geograficznie możesz domówić również usługę Reverse DNS. Dowiedz się, czym ona jest i jak ją zamówić (Sprawdź: Ustaw­ie­nie RevDNS (PTR) dla dedykowanego adresu IP).

Table of Contents