Jak włączyć monitor zajętości konta e‑mail?

Funkc­ja Mon­i­tor zaję­toś­ci, która jest dostęp­na w pan­elu Active.admin, umożli­wia cyk­liczne sprawdzanie poziomu wyko­rzys­ta­nia obszaru dyskowego, przy­dzielonego na poszczególne usłu­gi na ser­w­erze. Po włącze­niu tej opcji, raz na dobę sprawdzana jest przestrzeń dyskowa, m.in. w odniesie­niu do utwor­zonych kont e‑mail. W przy­pad­ku przekroczenia ustalonego poziomu zaję­toś­ci przestrzeni dyskowej, na którymkol­wiek z naszych kont e‑mail, twor­zony jest automaty­czny raport. Zaw­iera on zestaw­ie­nie infor­mu­jące o zaję­toś­ci­ach wyższych od ustalonego poziomu. Raport jest przesyłany na wskazany w for­mu­la­rzu adres e‑mail.

Min­i­mal­na zarez­er­wowana powierzch­nia kont e‑mail, utwor­zonych na usłu­gach hostin­gowych w nazwa.pl uza­leżniona jest od wer­sji posi­adanego ser­w­era, np. na ser­w­er­ach Cloud­Host­ing oraz paki­etach Cloud­Mail, będzie to 5 GB. W przy­pad­ku ser­w­erów Host­ing Cloud oraz paki­etów Mail Cloud, będzie to 1 GB. Wyko­rzys­tanie całej przestrzeni dyskowej dla skrzyn­ki spowodu­je, że kole­jne wiado­moś­ci e‑mail nie będą do nas docier­ały. Warto więc ustaw­ić automaty­czne mon­i­torowanie dostęp­ne w pan­elu Active.admin naszego ser­w­era, które przy­pom­ni o koniecznoś­ci zwięk­szenia zarez­er­wowanej powierzch­ni dla kon­ta e‑mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zwięk­szyć pojem­ność skrzyn­ki e‑mail

Konfigurowanie monitora zajętości
  1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).
  2. Prze­jdź do zakład­ki Statysty­kiMon­i­tor zaję­toś­ci.
  3. Zaz­nacz opcję Przesyłaj raport doty­czą­cy przekroczenia ustalonej zaję­toś­ci (1).
  4. W polu Poziom zaję­toś­ci (2) wybierz z listy rozwi­janej pro­cen­tową wartość, po przekrocze­niu której wysłany zostanie komu­nikat.
  5. W pustym polu przy opcji Prześlij raport na adres e‑mail (3), wpisz dowol­ny adres, na który raport zostanie przesłany. Zale­cane jest podanie najczęś­ciej uży­wanego adresu, aby nie pom­inąć przesyłanej wiado­moś­ci zaw­ier­a­jącej raport.
  6. Zachowaj ustaw­ienia, klika­jąc na przy­cisk Zapisz.

Mon­i­tor zaję­toś­ci, jako uni­w­er­salne narzędzie, będzie również wery­fikował zajętą przestrzeń dyskową, m.in.: dla strony WWW, baz danych czy kont FTP. W związku z tym, także w przy­pad­ku, gdy dojdzie do przekroczenia ustalonego poziomu zaję­toś­ci w odniesie­niu do tych usług, zostanie wygen­erowany i wysłany do Ciebie automaty­czny raport, który będzie o tym infor­mował.

Table of Contents