Listy dyskusyjne — tworzenie, obsługa

Czym jest lista dyskusyjna?

Lista dyskusyj­na to narzędzie związane z pocztą elek­tron­iczną, które pozwala na jed­noczesne wysyłanie tej samej wiado­moś­ci e‑mail do wielu odbior­ców, z których każdy jest na nią zapisany.

Lista dyskusyj­na posi­a­da swój włas­ny adres e‑mail, który zosta­je określony przez użytkown­i­ka w trak­cie jej tworzenia. Adres listy dyskusyjnej nie jest jed­nak osob­nym kon­tem e‑mail, a więc nie ma możli­woś­ci, np. zal­o­gowa­nia się do niego w pro­gramie pocz­towym lub web­mailu.

Na listę dyskusyjną moż­na wpisać maksy­mal­nie 100 adresów pocz­ty elek­tron­icznej, stanow­ią­cych odbior­ców wiado­moś­ci wysyłanych przez listę.

Jak utworzyć listę dyskusyjną?

Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Dodaj listę dyskusyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin

Wypełnij for­mu­la­rz uzu­peł­ni­a­jąc go zgod­nie z dal­szy­mi infor­ma­c­ja­mi:

  1. Wpisz nazwę adresu listy dyskusyjnej, np. fir­ma (1);
  2. Z listy rozwi­janej wybierz domenę główną (2) dla twor­zonego adresu; jeśli nie widzisz na liś­cie właś­ci­wej dome­ny, sprawdź, czy została dodana do ser­w­era lub nie jest widocz­na jako dom­e­na dodatkowa;
  3. Opcjon­al­nie, dodaj opis listy, który będzie widoczny jedynie w pan­elu Active.admin.
  4. Podaj adresy e‑mail wpisu­jąc je ręcznie w sekcji Lista adresatów (3) lub zaz­nacza­jąc adresy utwor­zone na ser­w­erze (4), widoczne w sekcji Wykaz kont i aliasów i klika­jąc w ikonę strza­łek (5).
  5. W celu zapisa­nia i utworzenia listy dyskusyjnej kliknij Zapisz (6).

Aby wiado­moś­ci zostały przesłane dalej, poprzez utwor­zoną listę dyskusyjną, należy wysłać je na adres utwor­zonej listy, np. firma@nazwadomeny.pl.

Zmiana ustawień list dyskusyjnych

Aby zmienić ustaw­ienia listy dyskusyjnej, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Wykaz list dyskusyjnych. Na wykazie utwor­zonych list kliknij w nazwę tej (1), którą chcesz edy­tować.

W for­mu­la­rzu edy­cji moż­na zmienić następu­jące para­me­try listy:

  • Opis: krót­ki odpis widoczny jedynie w pan­elu Active.admin; w przy­pad­ku doda­nia do ser­w­era więcej niż jed­nej listy dyskusyjnej, poz­woli na łatwe ich rozróż­ni­an­ie;
  • Okno Lista adresatów: umożli­wia dodanie kole­jnych odbior­ców do listy poprzez wpisanie adresów w puste pole i kliknię­cie przy­cisku Dodaj lub też poprzez zaz­nacze­nie adresów lub aliasów utwor­zonych na ser­w­erze i kliknię­cie ikony strza­łek. Możli­we jest również usunię­cie odbior­ców z listy. W tym celu, należy zaz­naczyć właś­ci­we adresy i kliknąć powyżej odnośnik usuń;
  • Po zmody­fikowa­niu wybranych para­metrów listy kliknij przy­cisk Zapisz, aby wprowad­zone zmi­any zostały zapisane.
Blokowanie, odblokowywanie i usuwanie list dyskusyjnych

Aby zablokować, odblokować lub usunąć listę dyskusyjną, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Wykaz list dyskusyjnych. Na wykazie utwor­zonych list zaz­nacz właś­ci­wą listę (1), a następ­nie kliknij powyżej w odnośnik (2) z czyn­noś­cią, jaką chcesz wykon­ać i zatwierdź zmi­anę klika­jąc Ok w oknie dial­o­gowym, jakie się pojawi.

Opc­ja blokuj: bloku­je wybraną listę dyskusyjną. Będzie ona nadal utwor­zona na ser­w­erze, lecz nieak­ty­w­na. Wiado­moś­ci na nią wysłane nie będą dostar­czane do użytkown­ików listy.

Opc­ja odblokuj: odblokowu­je zablokowaną wcześniej listę, akty­wu­jąc jej dzi­ałanie; wiado­moś­ci wysyłane na ten adres ponown­ie będą dostar­czane do użytkown­ików.

Opc­ja usuń: bezpowrot­nie usuwa wybraną listę dyskusyjną z ser­w­era; doty­chcza­sowy adres nie będzie więcej dostęp­ny.

Table of Contents