Podstawowe parametry do konfiguracji programów pocztowych

 

Dostęp do skrzyn­ki e‑mail, utwor­zonej na ser­w­erze w nazwa.pl, jesteś w stanie uzyskać zarówno z poziomu aplikacji web­mail, dostęp­nej na stron­ie poczta.nazwa.pl, jak i poprzez pro­filowany pro­gram zewnętrzny do obsłu­gi pocz­ty elek­tron­icznej. Kon­to e‑mail możesz skon­fig­urować, np. w aplikacji pocz­towej na kom­put­erze lub też w urządze­niu mobil­nym. Porad­nik przed­staw­ia para­me­try, które należy wpisać w kon­fig­u­racji dowol­nego pro­gra­mu pocz­towego.

Pro­gram do obsłu­gi pocz­ty e‑mail może pobier­ać wiado­moś­ci z ser­w­era za pomocą jed­nego z dwóch pro­tokołów IMAP lub POP.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jaki rodzaj ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

Pocztę e‑mail możesz obsługi­wać zarówno poprzez połączenia szyfrowane (z włąc­zonym SSL), jak i nieszyfrowane (bez SSL). Zale­cane jest korzys­tanie z połączenia z włąc­zonym SSL, w celu zapewnienia ochrony poufnoś­ci Two­jej kore­spon­dencji. Poniżej przed­staw­iamy 2 rodza­je ustaw­ień, w zależnoś­ci od tego czy zde­cy­du­jesz się korzys­tać z połączenia SSL, czy też nie uży­jesz tego zabez­pieczenia.

Ustawienia szyfrowane SSL/TLS (zalecane):
 • Nazwa użytkown­i­ka: adres skrzyn­ki np. biuro@nazwadomeny.pl;
 • Hasło: hasło dostępowe do skrzyn­ki ustaw­ione w Active.admin;
 • Adres ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej (nazwa hos­ta pocz­ty przy­chodzącej): iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym jest założona skrzyn­ka; możesz go odczy­tać w pan­elu Active.admin. Będzie miał on przykład­ową postać: server12345.nazwa.pl;
 • Port pocz­ty przy­chodzącej: 993 (w pro­tokole IMAP) lub 995 (w pro­tokole POP3);
 • Adres ser­w­era pocz­ty wychodzącej (nazwa hos­ta pocz­ty wychodzącej, ser­w­er SMTP): iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym jest założona skrzyn­ka; możesz go odczy­tać w pan­elu Active.admin. Będzie miał on przykład­ową postać: server12345.nazwa.pl;
 • Port pocz­ty wychodzącej: 465;
 • Meto­da uwierzytel­ni­a­nia: hasło.
Ustawienia nieszyfrowane, bez SSL/TLS (niezalecane):
 • Nazwa użytkown­i­ka: adres skrzyn­ki np. biuro@nazwadomeny.pl;
 • Hasło: hasło dostępowe do skrzyn­ki ustaw­ione w Active.admin;
 • Adres ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej (nazwa hos­ta pocz­ty przy­chodzącej): iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym jest założona skrzyn­ka; możesz go odczy­tać w pan­elu Active.admin. Będzie miał on przykład­ową postać: server12345.nazwa.pl
 • Port pocz­ty przy­chodzącej: 143 (w pro­tokole IMAP) lub 110 (w pro­tokole POP3);
 • Adres ser­w­era pocz­ty wychodzącej (nazwa hos­ta pocz­ty wychodzącej, ser­w­er SMTP): iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym jest założona skrzyn­ka; możesz go odczy­tać w pan­elu Active.admin. Będzie miał on przykład­ową postać: server12345.nazwa.pl
 • Port pocz­ty wychodzącej: 587;
 • Meto­da uwierzytel­ni­a­nia: hasło.
Poradniki konfiguracji programów pocztowych

Kon­fig­u­rac­ja macOS Mail
Kon­fig­u­rac­ja kon­ta e‑mail na Androidzie
Kon­fig­u­rac­ja Microsoft Out­look
Kon­fig­u­rac­ja eM Client
Kon­fig­u­rac­ja Win­dows Live Mail
Kon­fig­u­rac­ja Mozil­la Thun­der­bird
Kon­fig­u­rac­ja Claws Mail
Kon­fig­u­rac­ja The Bat!
Kon­fig­u­rac­ja kon­ta e‑mail w Gmail
Kon­fig­u­rac­ja pro­gra­mu Pocz­ta Win­dows 10

Table of Contents