Kto jest wystawcą mojego certyfikatu?

Wys­taw­cą cer­ty­fikatów dostęp­nych w ofer­cie nazwa.pl jest CERTUM.

CERTUM jest najwięk­szym pol­skim urzę­dem cer­ty­fika­cyjnym, wpisanym pod nr. 1 w rejestrze kwal­i­fikowanych pod­miotów świad­czą­cych usłu­gi cer­ty­fika­cyjne w Polsce. CERTUM jako pier­wszy urząd cer­ty­fikacji w Europie Środ­kowej i jako jeden z pier­wszych 15 na całym świecie zdobył akredy­tację Web­Trust Extend­ed Val­i­da­tion. CERTUM obsługu­je klien­tów z pon­ad 50 kra­jów świa­ta.

Table of Contents