Jaki jest czas wystawienia certyfikatu SSL?

Czas wys­taw­ienia cer­ty­fikatu SSL zależy głównie od jego rodza­ju. Aby cer­ty­fikat mógł zostać wys­taw­iony, należy uprzed­nio:

  • skon­fig­urować go w Pan­elu Klien­ta;
  • opłacić;
  • zwery­fikować pra­wo włas­noś­ci dome­ny (najczęś­ciej poprzez kliknię­cie w link wery­fika­cyjny przesłany w wiado­moś­ci e‑mail).

Jeśli te warun­ki zostaną spełnione, następu­je przekazanie zgłoszenia do Part­nera odpowiedzial­nego za wys­taw­ie­nie cer­ty­fikatu (urząd cer­ty­fikacji Cer­tum). W przy­pad­ku cer­ty­fikatów DV/OV cer­ty­fikat zosta­je wys­taw­iony stan­dar­d­owo w cza­sie 1 godziny (cho­ci­aż ten czas w niek­tórych przy­pad­kach może być wydłużony do momen­tu przeprowadzenia dodatkowych wery­fikacji przez urząd cer­ty­fikacji). Cer­ty­fikaty EV wyma­ga­ją oblig­a­to­ryjnie dodatkowej wery­fikacji po stron­ie Part­nera (m.in. Poprzez przesłanie odpowied­nich doku­men­tów), w związku z czym pro­ces ich wys­taw­ia­nia trwa dłużej – od 1 do 7 dni. O wys­taw­ie­niu cer­ty­fikatu Klient jest infor­mowany w wiado­moś­ci e‑mail.

To czy cer­ty­fikat został wydany moż­na także zwery­fikować w Pan­elu Klien­ta. Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta wejdź na stronę https://nazwa.pl/panel/ (1), następ­nie wpisz swój Login i Hasło (2) i kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Będąc zal­o­gowanym w Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giCer­ty­fikaty SSL i kliknij numer cer­ty­fikatu. Wys­taw­iony cer­ty­fikat SSL będzie miał sta­tus dzi­ała­ją­cy, jak również dostęp­ne będą przy­cis­ki PODGLĄD i POBIERZ.

Table of Contents