Autoresponder — co to jest i jak go ustawić?

Czym jest Autoresponder i jak go ustawić?

Autore­spon­der, zwany także automaty­czną wiado­moś­cią zwrot­ną, to funkc­ja, która umożli­wia wysyłanie automaty­cznej odpowiedzi, o określonej z góry treś­ci, na otrzymy­wane przez Ciebie wiado­moś­ci e‑mail.

Autore­spon­der pozwala, np. na automaty­czne, zwrotne przesłanie ofer­ty Two­jej firmy, po otrzy­ma­niu wiado­moś­ci na wybrany adres e‑mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin

Konfiguracja autorespondera
 1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).
 2. Prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Wykaz kont e‑mail (1).
 3. Kliknij nazwę skrzyn­ki w tabeli pod domeną np. biuro (2).
 4. W szczegółach kon­ta kliknij przy­cisk Edy­tuj.
 5. Zaz­nacz opcję Automaty­cz­na wiado­mość zwrot­na.
  • Imię i nazwisko nadaw­cy: wpisz nazwisko lub nazwę firmy, która będzie widocz­na jako nadaw­ca wiado­moś­ci zwrot­nej.
  • Zaz­nacz opcję Włącz ogranicze­nie okre­su akty­wnoś­ci autore­spon­dera, aby ustal­ić okres jego dzi­ała­nia za pomocą opcji Data od i Data do.
  • W polu Częs­totli­wość odpowiedzi wybierz opcję za każdym razem. Wiado­mość zwrot­na będzie wysyłana w odpowiedzi na każdą wiado­mość.
  • W polach Tem­at i Treść automaty­cznej odpowiedzi wpisz wiado­mość dla nadaw­cy wiado­moś­ci.
 6. Aby zachować wprowad­zoną kon­fig­u­rację, kliknij przy­cisk Zapisz.
Table of Contents