Czy można przenosić certyfikat SSL między serwerami?

Ist­nieje możli­wość prze­niesienia zain­stalowanego cer­ty­fikatu SSL na inny ser­w­er, na którym zna­j­du­ją się pli­ki strony inter­ne­towej. W celu prze­niesienia cer­ty­fikatu na inny ser­w­er, w pier­wszej kole­jnoś­ci zaloguj się do pan­elu Active.admin swo­jego ser­w­era. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl (1), wpisz Nazwę użytkown­i­ka i Hasło (2) i kliknij przy­cisk ZALOGUJ (3).

Będąc zal­o­gowanym do Pan­elu Active.admin, prze­jdź do zakład­ki Dome­nyCer­ty­fikaty SSL (1). Następ­nie kliknij przy­cis­ki Pobierz cer­ty­fikat (2)Pobierz klucz pry­wat­ny (3) dla cer­ty­fikatu SSL, który chcesz prze­nieść na inny ser­w­er.

Pobrane pli­ki możesz zain­stalować na innym ser­w­erze.

Table of Contents