Wstrzymanie działania programu

Jak wstrzymać działanie programu Cloud Backup?

Jeżeli w trak­cie pra­cy na kom­put­erze nie chcesz, aby Cloud Back­up wyko­rzysty­wał jego zaso­by, w celu wykony­wa­nia kopii zapa­sowych, lub też pracu­jesz na zabez­pieczanych przez aplikację plikach, możesz wstrzy­mać wykony­wanie tych kopii na określony przez siebie czas.

W tym celu, uru­chom pro­gram Cloud Back­up, klika­jąc w jego ikonę zna­j­du­jącą się na pulpicie lub na pasku zadań sys­te­mu Win­dows, a następ­nie kliknij w ikonę Wstrzy­ma­nia (1), zna­j­du­jącą się w prawym górnym rogu pro­gra­mu.

Wyświ­et­lone zostanie okno z możli­woś­cią wyboru cza­su, na jaki wykony­wanie kopii zostanie zastopowane. Do wyboru masz: 15 min­ut, 1 godz­inę lub też wstrzy­manie do restar­tu kom­put­era.

Po zaz­nacze­niu właś­ci­wego cza­su, kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ. Na górze okna pro­gra­mu pojawi się komu­nikat o wstrzy­ma­niu wykony­wa­nia kopii. Aby wznow­ić dzi­ałanie har­mono­gra­mu, kliknij w ikonę Wznów (1), zna­j­du­jącą się w tym samym miejs­cu, co wcześniej ikona Wstrzy­ma­nia. Dzi­ałanie har­mono­gra­mu zostanie pod­jęte na nowo.

Table of Contents