Moduły i umieszczanie zaawansowanych treści na stronie

Mod­uły to ele­men­ty strony takie jak tekst, zdję­cia, tabele itp. Aby dodać mod­uł na stron­ie, z lewej strony pan­elu Kreato­ra kliknij trze­cią opcję w pio­nowym menu oznac­zoną ikoną +. Następ­nie wybierz odpowied­ni mod­uł i za pomocą mysz­ki prze­ciąg­nij go w to miejsce strony, w którym ma się on znaleźć, a następ­nie upuść go w tym miejs­cu.

Para­graf

Za pomocą tego mod­ułu moż­na umieszczać na stron­ie tekst. Możli­wa jest zmi­ana jego for­ma­towa­nia oraz tła, na którym się zna­j­du­je. Szczegółowe opisanie sekcji Wygląd zna­j­du­je się w artykule Ustaw­ienia wyglą­du ele­men­tów strony.

Nagłówek

Służy do wstaw­ia­nia nagłówka tek­stu (tytułu). Możli­wa jest zmi­ana jego wielkoś­ci od H1 do H6.

Z mul­ti­me­di­a­mi

Umożli­wia wstaw­ian­ie mul­ti­mediów oraz tek­stu po ich lewej lub prawej stron­ie. Aby wstaw­ić zdję­cie, należy wybrać z rozwi­jal­nej listy pozy­cję Zdję­cie, a następ­nie kliknąć Wybierz zdję­cie. Umożli­wi to wgranie go z dysku kom­put­era, bądź wybranie zdję­cia wcześniej wgranego do Kreato­ra lub grafi­ki szablonu. Jeśli z rozwi­jal­nej listy zostanie wybrana pozy­c­ja Film, konieczne będzie podanie linku do ser­wisu takiego jak YouTube, Dai­ly­Mo­tion itp, na którym został on umieszc­zony.

Gale­ria

Umożli­wia wstaw­ian­ie galerii na stron­ie. Aby utworzyć galer­ię, należy kliknąć przy­cisk Zarządzaj galer­ią, następ­nie Stwórz nowy album i po nada­niu nazwy oraz opisu moż­na dodać zdję­cia bezpośred­nio z dysku kom­put­era bądź fotografie wcześniej wgrane do Kreato­ra. Aby zmienić efekt prze­jś­cia pomiędzy zdję­ci­a­mi, należy wybrać pozy­cję Efek­ty.

Sla­jdy

Umożli­wia wstaw­ie­nie sla­jdera na stron­ie oraz mody­fikację opcji jego wyświ­et­la­nia. Aby dodać zdję­cia do sla­jdera, należy kliknąć przy­cisk Zmień zdję­cie, a następ­nie wybrać zdję­cie z dysku, sko­rzys­tać z wcześniej wgranych do kreato­ra zdjęć lub z grafik szablonu. Aby zmienić efekt widoczny przy zmi­an­ie zdjęć, należy wybrać inny efekt z listy rozwi­jal­nej. Możli­we jest również włącze­nie autoodt­warza­nia, widoku minia­turek oraz zdefin­iowanie cza­su wyświ­et­la­nia jed­nego zdję­cia.

Wideo

Umożli­wia wstaw­ie­nie fil­mu na stron­ie. W tym celu należy podać link do ser­wisu takiego jak YouTube, Dai­ly­Mo­tion itp. Możli­we jest również określe­nie wielkoś­ci odt­warza­cza, w którym będzie się wyświ­et­lał film.

HTML

Umożli­wia wstaw­ie­nie włas­nego kodu HTML na stronę. W tym celu należy umieś­cić kod w pustym polu. Istotne jest, aby nie zaw­ier­ał on znaczników <html> oraz </html>, a wyłącznie kod, który ma być wstaw­iony. Za pomocą tego mod­ułu moż­na uzyskać bard­zo ciekawe rezul­taty, ale wyma­ga to zna­jo­moś­ci języ­ka HTML lub wkle­je­nia gotowego stwor­zonego kodu.

Szukaj

Umożli­wia wstaw­ie­nie mod­ułu odpowiedzial­nego za wyszuki­wanie w treś­ci strony podanego słowa. Szczegółowe opisanie sekcji Wygląd zna­j­du­je się w artykule Ustaw­ienia wyglą­du ele­men­tów strony.

Zdję­cie

Umożli­wia wstaw­ie­nie zdję­cia z dysku kom­put­era bądź uży­cie jed­nej z grafik szablonu. Aby wykon­ać taką oper­ację, należy kliknąć przy­cisk Zmień zdję­cie i wgrać je z dysku, wybrać fotografię, która została wcześniej wgrana lub wybrać jed­ną z grafik szablonu. Pole Pozy­c­ja zdję­cia służy do zdefin­iowa­nia, po której stron­ie będzie się ono wyświ­et­lało. Wybier­a­jąc z listy rozwi­janej, dostęp­nej w częś­ci Skalowanie, pozy­cję Dopa­sowanie, moż­na zdefin­iować rozmi­ar wyświ­et­lanego zdję­cia. Pole Kadrowanie spowodu­je przy­cię­cie go do sze­rokoś­ci Mod­ułu.

For­mu­la­rz

Umożli­wia wstaw­ie­nie for­mu­la­rza na stron­ie. Domyśl­nym rodza­jem for­mu­la­rza jest Kon­takt. Moż­na go zmienić, wybier­a­jąc z listy rozwi­jal­nej jeden z gotowych for­mu­la­rzy lub tworząc włas­ny. Aby utworzyć włas­ny for­mu­la­rz, należy kliknąć przy­cisk Stwórz for­mu­la­rz. W oknie Kon­fig­u­rac­ja for­mu­la­rza jest możli­wość określe­nia jego nazwy, doda­nia pól, które będą w nim widoczne oraz zmi­any etyki­ety przy­cisku Wyślij. Po zapisa­niu for­mu­la­rz zostanie wstaw­iony do mod­ułu oraz pojawi się na liś­cie rozwi­jal­nej.

Aby usunąć włas­ny for­mu­la­rz, należy wybrać zakład­kę Edy­tuj for­mu­la­rz, a następ­nie kliknąć przy­cisk Edy­tuj for­mu­la­rz i nacis­nąć w ikonę kosza (Usuń). W celu określe­nia, które pola for­mu­la­rza mają być widoczne, należy prze­jść do zakład­ki Pola. Aby for­mu­la­rz dzi­ałał praw­idłowo, konieczne jest uzu­pełnie­nie pola Adres e‑mail w zakład­ce Ogólne.

Menu

Umożli­wia wstaw­ie­nie domyśl­nego Menu we wskazanym miejs­cu. Zakład­ka Ogólne umożli­wia zmi­anę pozy­cji, ori­en­tacji oraz sty­lu menu. Aby utworzyć własne menu, należy prze­jść do zakład­ki Menu i następ­nie kliknąć przy­cisk Stwórz menu. W oknie zarządza­nia menu moż­na nadać włas­ną nazwę menu. W zakład­ce Dodaj nową stronę moż­na dodać do menu stronę utwor­zoną wcześniej za pomocą Kreato­ra.

UWAGA! Dodanie strony w tym menu nie spowodu­je utworzenia strony, którą będzie moż­na edy­tować.

Aby edy­tować nazwę, pod którą dana strona jest widocz­na w menu, należy kliknąć na ikonę ołówka. Aby usunąć stronę z menu, należy kliknąć ikonę kosza. Usunię­cie strony z menu nie spowodu­je jej usunię­cia z Kreato­ra.

W zakład­ce Dodaj zewnętrzny URL moż­na dodać zewnętrzną stronę, na którą użytkown­ik zostanie przekierowany po kliknię­ciu w jej nazwę w menu.

W zakład­ce Dodaj adres E‑mail moż­na wpisać adres e- mail. Po kliknię­ciu w pozy­cję menu odpowiada­jącą skrzynce e‑mail, otworzy się domyśl­ny pro­gram pocz­towy, za pomocą którego będzie moż­na wysłać wiado­mość.

UWAGA! Jeśli menu umieszc­zone na stron­ie nie pozwala na prze­chodze­nie pomiędzy poszczegól­ny­mi pod­stron­a­mi, należy sprawdz­ić ustaw­ie­nie włas­nego menu lub z listy Własne menu wybrać pozy­cję Domyślne.

Tabel­ka

Umożli­wia wstaw­ie­nie tabeli, zdefin­iowanie iloś­ci jej kol­umn i wier­szy, odstępu od krawędzi komór­ki, odstępu między komórka­mi oraz jej obramowa­nia.

Mapa

Umożli­wia wstaw­ie­nie mapy Google. Aby ustal­ić adres, który domyśl­nie ma się wyświ­et­lać, należy wpisać go w polu Adres. Moż­na również zdefin­iować wysokość, pow­ięk­sze­nie oraz typ wyświ­et­lanej mapy. W polu Adres możesz również podać współrzędne zaz­nac­zonego punk­tu, w formie 50.0638078 19.9694994.

Plik

Umożli­wia wstaw­ie­nie pliku, który moż­na pobrać za pomocą przeglą­dar­ki. Aby dodać plik, należy kliknąć przy­cisk Dodaj Plik z dysku, a następ­nie wybrać plik z dysku kom­put­era bądź plik wcześniej umieszc­zony w Kreatorze.

Księ­ga goś­ci

Umożli­wia wstaw­ie­nie księ­gi goś­ci. W polu Nagłówek możli­wa jest zmi­ana nazwy wyświ­et­lanej na stron­ie. Aby zarządzać wpisa­mi, należy kliknąć przy­cisk Zarządzaj. W tym menu w zakład­ce Ustaw­ienia moż­na włączyć opcję Zatwierdzanie wpisów oraz w menu Wpisy może­my edy­tować wpisy aktu­al­nie zna­j­du­jące się w księdze goś­ci.

Statysty­ki

Umożli­wia wstaw­ie­nie liczni­ka goś­ci. W polu Nagłówek możli­wa jest zmi­ana nazwy wyświ­et­lanej na stron­ie. Pole Wygląd pre­defin­iowany odpowia­da za kolor tła pod licznikiem goś­ci.

Kalen­darz

Umożli­wia wstaw­ie­nie kalen­darza. Pole Wygląd pre­defin­iowany odpowia­da za kolor kalen­darza. Aby dodać wydarze­nie widoczne w kalen­darzu, należy kliknąć przy­cisk Zarządzaj.

Son­da

Umożli­wia wstaw­ie­nie sondy na stron­ie. Aby utworzyć nową sondę, należy kliknąć przy­cisk Stwórz nową sondę. Pole Dodaj odpowiedź umożli­wia dodanie więk­szej licz­by odpowiedzi do pyta­nia określonego dla danej sondy. Aby prze­jść do ustaw­ień sondy, należy kliknąć przy­cisk Zarządzaj.

Mod­uły Blo­ga

Są dostęp­ne tylko w sytu­acji, w której na stron­ie umieszc­zona jest przy­na­jm­niej jed­na pod­strona o typ­ie Blog:

  • Archi­wum — umożli­wia wstaw­ie­nie mod­ułu wyświ­et­la­jącego wpisy archi­walne. W polu Nagłówek możli­wa jest zmi­ana nazwy wyświ­et­lanej na stron­ie. Z listy rozwi­jal­nej moż­na wybrać, czy na początku wyświ­et­la­ją się wpisy najnowsze czy najs­tarsze.
  • Szukaj (w blogu) — umożli­wia wstaw­ie­nie mod­ułu odpowiedzial­nego za wyszuki­wanie we wpisach blo­ga podanego słowa.
  • Kat­e­gorie — umożli­wia wstaw­ie­nie mod­ułu wyświ­et­la­jącego kat­e­gorie wpisów.
  • Tagi — umożli­wia wstaw­ie­nie mod­ułu wyświ­et­la­jącego tagi blo­ga. W zakład­ce Ogólne moż­na zmienić sposób wyświ­et­la­nia, liczbę oraz sposób sor­towa­nia tagów.
  • Lista wpisów — umożli­wia wstaw­ie­nie mod­ułu wyświ­et­la­jącego wpisy na blogu. W zakład­ce Ogólne moż­na zmienić liczbę linków do artykułu oraz sposób ich sor­towa­nia.
  • Kanały RSS — umożli­wia wstaw­ie­nie mod­ułu umożli­wia­jącego dodanie blo­ga do listy kanałów RSS użytkown­i­ka.
Table of Contents