Brak możliwości odbioru wiadomości e‑mail z załącznikiem

Nie mogę odbierać niektórych typów plików, dlaczego?

Niek­tóre typy plików są blokowane. Pli­ki wykony­walne (m.in. .exe) umożli­wia­ją wprowadze­nie złośli­wego opro­gramowa­nia i wirusów do Two­jego kom­put­era. Ze względów bez­pieczeńst­wa nazwa.pl automaty­cznie bloku­je odbieranie określonych typów plików.

Należą do nich:

 • .ade, .adp,
 • .bat,
 • .chm, .cmd, .com, .cpl,
 • .dll,
 • .exe,
 • .hta,
 • .ins, .isp,
 • .js, .jse,
 • .lib, .lnk,
 • .mde, .msc, .msp, .mst,
 • .pif,
 • .scr, .sct, .shb, .sys,
 • .vb, .vbe, .vbs, .vxd,
 • .wsc, .wsf, .wsh.

Dodatkowo, wyżej wymienione pli­ki nie zostaną dostar­c­zone także wtedy, gdy wcześniej zostały skom­pre­sowane. Doty­czy to między inny­mi plików archi­wum o rozsz­erzeni­ach: .arj, .cab, .gz, .rar, .z, .zip.

Table of Contents