Podstawowe ustawienia Cloud Mail (Preferencje)

Aplikac­ja pocz­towa Cloud Mail umożli­wia wprowadze­nie wielu ustaw­ień, które pozwala­ją na jej per­son­al­iza­cję, pod kątem wyma­gań każdego użytkown­i­ka. Zmi­ana kon­fig­u­racji aplikacji real­i­zowana jest przez funkcję Ustaw­ienia. Aby z niej sko­rzys­tać, kliknij na odnośnik Ustaw­ienia, widoczny w prawym górnym rogu strony, a następ­nie wybierz zakład­kę Pref­er­enc­je.

Opc­je Pref­er­encji podzielone są na 8 sekcji:

1. Inter­fe­js użytkown­i­ka

Zna­jdziesz tutaj Opc­je główne, pozwala­jące m.in. na wybranie języ­ka aplikacji, ustaw­ie­nie stre­fy cza­sowej, for­matu wyświ­et­la­nia daty i godziny oraz częs­totli­woś­ci sprawdza­nia nowych wiado­moś­ci. Po doko­na­niu właś­ci­wych ustaw­ień, kliknij przy­cisk Zapisz.

2. Widok skrzyn­ki pocz­towej

W tej zakład­ce zobaczysz Opc­je główne, doty­czące: widoku skrzyn­ki pocz­towej na stron­ie, oznaczenia przeczy­tanych wiado­moś­ci, odpowiedzi na żądanie potwierdzenia odbioru oraz sprawdza­nia nade­jś­cia wiado­moś­ci we wszys­t­kich fold­er­ach. Po doko­na­niu właś­ci­wych ustaw­ień, kliknij przy­cisk Zapisz.

3. Wyświ­et­lanie wiado­moś­ci

Zakład­ka ta pozwala Ci na ustaw­ie­nie Opcji głównych doty­czą­cych sposobu wyświ­et­la­nia wiado­moś­ci na stron­ie. Po doko­na­niu właś­ci­wych ustaw­ień, kliknij przy­cisk Zapisz.

4. Tworze­nie wiado­moś­ci

W tym miejs­cu zna­jdziesz szereg opcji doty­czą­cych tworzenia nowych wiado­moś­ci. Zostały one omówione w osob­nym tema­cie.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Tworze­nie i wysyłanie nowej wiado­moś­ci

5. Książ­ka adresowa

W niej odszukasz Opc­je główne doty­czące wyglą­du książ­ki adresowej, a także ustaw­ienia Automaty­cznego zbiera­nia adresów. Po doko­na­niu właś­ci­wych ustaw­ień, kliknij przy­cisk Zapisz.

6. Fold­ery spec­jalne

Struk­tu­ra fold­erów głównych IMAP na ser­w­erze posi­a­da spec­jalne nazwy tech­niczne. W tej zakład­ce możesz wybrać, czy na liś­cie fold­erów pokazy­wane będą nazwy tech­niczne, i jakie, czy też te bardziej przy­jazne użytkown­ikowi. Po doko­na­niu właś­ci­wych ustaw­ień, kliknij przy­cisk Zapisz.

7. Ustaw­ienia ser­w­era

Dokonasz tutaj ustaw­ień Opcji głównych w zakre­sie usuwa­nia wiado­moś­ci, a także zachowa­nia aplikacji przy wyl­o­gowywa­niu z kon­ta. Po doko­na­niu właś­ci­wych ustaw­ień, kliknij przy­cisk Zapisz.

8. Kalen­darz

W tej zakład­ce zlokalizu­jesz szereg opcji związanych z ustaw­ie­niem kalen­darza w aplikacji. Po doko­na­niu właś­ci­wych ustaw­ień, kliknij przy­cisk Zapisz.

Table of Contents