Instalacja i korzystanie z programu Cloud Backup

Jakie są wymagania sprzętowe programu Cloud Backup?

Aplikac­ja Cloud Back­up przez­nac­zona jest dla kom­put­erów oso­bistych z zain­stalowanym sys­te­mem oper­a­cyjnym Win­dows 7, Win­dows 8 lub Win­dows 10. Co ważne, aplikac­ja dzi­ała zarówno na 32‑, jak i 64- bitowej wer­sji tych sys­temów.

Oprócz wyma­ganego sys­te­mu oper­a­cyjnego, do uru­chomienia aplikacji niezbędne są również:

 • zain­stalowany paki­et bib­liotek .NET Frame­work w wer­sji 4.5 lub wyższej,
 • co najm­niej 40 MB wol­nej przestrzeni dyskowej,
 • zain­stalowana w aktu­al­nej wer­sji przeglą­dar­ka inter­ne­towa: Microsoft Edge, Google Chrome, Opera lub Mozil­la Fire­fox.
Jak pobrać plik instalacyjny programu Cloud Backup?

W celu pobra­nia pliku insta­la­cyjnego aplikacji Cloud Back­up, wejdź na stronę główną nazwa.pl i kliknij w zakład­kę BACKUP (1), widoczną w lewym górnym rogu strony, a następ­nie w przy­cisk POBIERZ I TESTUJ PROGRAM ZA DARMO (2).

Po wejś­ciu na stronę nazwa.pl, możesz również najechać kur­sorem na zakład­kę BACKUP (1) w lewym górnym rogu strony, po czym, w wysunię­tym menu, kliknąć odnośnik Pobierz aplikację (2).

Do aplikacji prowadzi także bezpośred­ni adres https://nazwa.pl/cloudbackup/CloudBackup.msi. Po prze­jś­ciu pod adres, aplikac­ja zostanie automaty­cznie pobrana do domyśl­nego kat­a­logu plików pobranych, lub wyświ­et­lone zostanie okno z zapy­taniem, gdzie zapisać plik. Dzi­ałanie to zależy od indy­wid­u­al­nych ustaw­ień przeglą­dar­ki.

Gdy zde­cy­du­jesz się na zakup usłu­gi Cloud Back­up, na kon­tak­towy adres e‑mail zostanie przesłana wiado­mość potwierdza­ją­ca założe­nie usłu­gi. Zaw­iera ona również bezpośred­ni odnośnik służą­cy do pobra­nia aplikacji. Zapisz plik insta­la­cyjny pro­gra­mu na dysku, aby wykon­ać jego insta­lację.

Jak zainstalować i uruchomić program Cloud Backup?
 1. Pobierz plik insta­la­cyjny i zapisz go na kom­put­erze.
 2. Otwórz plik.
 3. Zapoz­naj się z treś­cią Umowy licen­cyjnej pro­duk­tu Cloud Back­up i zaak­cep­tuj jej warun­ki (1), a następ­nie kliknij przy­cisk Zain­staluj (2).
 4. Po zakońc­zonej insta­lacji, pro­gram zostanie uru­chomiony automaty­cznie. Możesz prze­jść do niego również, klika­jąc na ikonę pro­gra­mu widoczną na pasku zadań sys­te­mu Win­dows obok zegara lub poprzez skrót, umieszc­zony na pulpicie
Aktywacja zainstalowanego programu Cloud Backup

Po uru­chomie­niu aplikacji, w przeglą­darce inter­ne­towej pojawi się jej strona głów­na, umożli­wia­ją­ca aktywację.

Aplikac­ja posi­a­da dwie wer­sje, wybierz posi­adaną przez Ciebie:

Tri­al – 30‑dniowa wer­s­ja prób­na, dostęp­na bez rejes­tracji.

Komer­cyj­na – wer­s­ja płat­na, wyma­ga rejes­tracji i zakupu usłu­gi Cloud Back­up.

Jak aktywować wersję Trial?

Jeśli chcesz przetestować aplikację Cloud Back­up, kliknij przy­cisk TESTUJ PRZEZ 30 DNI. Aplikac­ja zostanie uak­ty­wniona na okres prób­ny, o czym zosta­niesz poin­for­mowany właś­ci­wym komu­nikatem. Po kliknię­ciu przy­cisku ZAMKNIJ, rozpoczniesz korzys­tanie z pro­gra­mu.

W przy­pad­ku korzys­ta­nia z wer­sji Tri­al, na górze strony wyświ­et­lany będzie komu­nikat infor­mu­ją­cy o dacie ważnoś­ci wer­sji testowej, a także przy­cisk ZAMÓW PEŁNĄ WERSJĘ.

Jak aktywować wersję Komercyjną?

Aby akty­wować wer­sję komer­cyjną aplikacji, będziesz potrze­bować Iden­ty­fika­to­ra usłu­gi oraz Kodu jed­no­ra­zowego, które musisz wpisać w odpowied­nich polach okna aplikacji, a następ­nie kliknąć przy­cisk AKTYWUJ LICENCJĘ.

Zarówno Iden­ty­fika­tor, jak i Kod, są przesyłane na kon­tak­towy adres e‑mail w wiado­moś­ci potwierdza­jącej zakup usłu­gi. Jeżeli z jakiegoś powodu ich nie posi­adasz, sprawdź, jak jeszcze możesz je uzyskać.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Czym jest kod jed­no­ra­zowy?

Iden­ty­fika­tor usłu­gi odczy­tać moż­na w Pan­elu Klien­ta. W tym celu, zaloguj się na stron­ie https://nazwa.pl/panel i prze­jdź do zakład­ki Two­je usłu­gi → Cloud Back­up (1). Nazwa usłu­gi będzie widocz­na na liś­cie posi­adanych przez Ciebie usług Back­up (2), oznac­zona domyśl­ną nazwą składa­jącą się z wyrazu back­up i sied­miu cyfr, np. backup1234567.

Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk AKTYWUJ LICENCJĘ. Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat potwierdza­ją­cy akty­wowanie licencji. Kliknij OK, aby kon­tyn­uować uży­wanie pro­gra­mu.

Pierwsze uruchomienie programu i jego wygląd

Przy pier­wszym uru­chomie­niu pro­gra­mu niezbędne jest nadanie nowego hasła, służącego do szyfrowa­nia zabez­pieczanych danych. Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które będzie składało się przy­na­jm­niej z 12 znaków (im dłuższe, tym lep­iej), wśród których powin­ny znaleźć się małe i wielkie litery oraz cyfry. Hasło nie może zaw­ier­ać pol­s­kich liter czy znaków spec­jal­nych. Silne zabez­piecze­nie moż­na również utworzyć, korzys­ta­jąc z gen­er­a­to­ra losowych haseł. W tym celu kliknij na Generuj hasło.

Po wpisa­niu i powtórze­niu hasła, kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ.

Zapisanie nowego hasła w pro­gramie potwierdzi komu­nikat. Kliknij OK, aby kon­tyn­uować.

Okno pro­gra­mu Cloud Back­up skła­da się z trzech pod­sta­wowych sekcji:

 1. Menu – widoczne po lewej stron­ie, które zaw­iera opc­je takie jak:
  • WYKAZ KOPII – sprawdzisz tutaj kopie (sprawdź), które zostały wyko­nane (sprawdź)
  • DODAJ KOPIĘ – możesz utworzyć kopię danych (sprawdź)
  • ODTWÓRZ PLIKI – tutaj przy­wró­cisz pli­ki z wyko­nanych kopii (sprawdź)
  • HASŁO SZYFROWANIA – możesz nadać nowe hasło (sprawdź)
  • STATYSTYKI – tu zobaczysz infor­ma­c­je o usłudze i jej wyko­rzys­ta­niu (sprawdź)
 2. Pasek zadań – widoczny na górze, infor­mu­je o zaplanowanych zada­ni­ach har­mono­gra­mu, a także zaw­iera dodatkowe ikony:
  • sta­tus połączenia z Inter­netem i szy­bkość połączenia – pozwala na sprawdze­nie stanu połącze­nie inter­ne­towego, a także ustaw­ienia rodza­ju i pręd­koś­ci posi­adanego łącza inter­ne­towego
  • przy­cisk wstrzymania/wznowienia har­mono­gra­mu – wstrzy­maj lub wznów wykony­wane zadanie
  • przy­cisk ustaw­ienia lim­i­tu pręd­koś­ci – określ lim­it wyko­rzys­ta­nia łącza inter­ne­towego.

 3. Główne okno pro­gra­mu – w nim wyświ­et­lane są wszys­tkie infor­ma­c­je po wybra­niu odpowied­niej opcji z Menu.

UWAGA! Niepraw­idłowe ustaw­ienia pro­gramów anty­wiru­sowych, pro­gramów typu fire­wall, lub też dodatków do przeglą­darek typu ADBlock, mogą powodować prob­le­my w dzi­ała­niu aplikacji Cloud Back­up. Zwery­fikuj kon­fig­u­rac­je wprowad­zone w tego typu aplikac­jach. Upewnij się, że na połącze­niu inter­ne­towym masz udostęp­niony port 21, 443 oraz wszys­tkie porty z zakre­su od 32768 do 59999.

Jak zaktualizować program Cloud Backup?
 1. Kliknij ikonę Cloud Back­up na pulpicie kom­put­era lub uru­chom pro­gram z zasob­ni­ka sys­te­mowego.
 2. Jeśli dostęp­na jest nowa wer­s­ja aplikacji, na stron­ie głównej wyświ­et­lone zostanie właś­ci­we powiadomie­nie.
 3. Zmi­anę wer­sji pro­gra­mu potwierdź przy­ciskiem Aktu­al­izuj.

Pamię­taj, że w przy­pad­ku ważnych i obow­iązkowych aktu­al­iza­cji pro­gra­mu, do cza­su ich potwierdzenia nie będą wykony­wały się kopie zaplanowane w har­mono­gramie.

Jak wprowadzić ograniczenie prędkości wysyłania i/lub pobierania danych?
 1. Kliknij ikonę Cloud Back­up na pulpicie kom­put­era lub uru­chom pro­gram z zasob­ni­ka sys­te­mowego.
 2. W prawym górnym rogu pro­gra­mu kliknij ikonę wykre­su (1).
 3. Zaz­nacz check­box przy opcji, którą chcesz ustaw­ić.
 4. Wprowadź wartość w Mbps.
 5. Kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ.

Ogranicze­nie zostanie wprowad­zone po restar­cie pro­gra­mu.

Jak ustawić rodzaj i szybkość posiadanego połączenia?
 1. Kliknij ikonę Cloud Back­up na pulpicie kom­put­era lub uru­chom pro­gram z zasob­ni­ka sys­te­mowego.
 2. W prawym górnym rogu pro­gra­mu, kliknij ikonę mon­i­to­ra (1).
 3. Zaz­nacz check­box przy rodza­ju połączenia, jaki chcesz ustaw­ić (1).
 4. Wpisz kod jed­no­ra­zowy (2), wygen­erowany w Pan­elu Klien­ta.
 5. Kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (3).

Zmi­ana rodza­ju łącza inter­ne­towego i jego szy­bkoś­ci pozwala na opty­mal­ną pracę aplikacji. Cloud Back­up dos­tosowu­je w ten sposób sposób komu­nikacji z chmurą nazwa.pl, usta­la­jąc właś­ci­wy dla danej szy­bkoś­ci łącza inter­ne­towego rozmi­ar przesyłanych paki­etów danych. Pozwala to na zachowanie płyn­nej pra­cy aplikacji, nawet przy łączach o małej prze­pus­towoś­ci.

Po zapisa­niu zmi­any szy­bkoś­ci połączenia, kopie wyko­nane do tej pory w ramach Cloud Back­up zostaną automaty­cznie pobrane z ser­w­era, odszyfrowane, podzielone na właś­ci­wy for­mat danych, ponown­ie zaszyfrowane i przesłane do chmury nazwa.pl.

WAŻNE! Ze wzglę­du na konieczność poda­nia kodu jed­no­ra­zowego, nie ma możli­woś­ci zmi­any szy­bkoś­ci połączenia w testowej wer­sji pro­gra­mu (Tri­al).

Table of Contents