Usuwanie skrzynki e‑mail z serwera

Skrzynkę e‑mail moż­na usunąć lub zablokować w pan­elu Active.admin, w zakład­ce Pocz­ta -> Wykaz kont e‑mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin

Jak usunąć skrzynkę z serwera
  1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).
  2. Prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta, a następ­nie wybierz Wykaz kont e‑mail.
  3. Zaz­nacz nazwę skrzyn­ki e‑mail (1), która wyświ­et­la się w tabeli pod nazwą dome­ny np. biuro.
  4. Kliknij odnośnik usuń (2) nad tabelą.
  5. Pojawi się komu­nikat z prośbą o potwierdze­nie usunię­cia kon­ta. Aby zatwierdz­ić swo­ją decyzję, kliknij Ok.
  6. Po potwierdze­niu oper­acji, pro­gram wyświ­etli komu­nikat o usunię­ciu kon­ta pocz­towego.

UWAGA! Usunię­cie kon­ta e‑mail jest oper­acją bezpowrot­ną, cała zawartość usuwanego kon­ta zostanie utra­cona.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Blokowanie i odblokowywanie skrzyn­ki e‑mail

Table of Contents