Jak skorzystać z cache Memcached w aplikacji WordPress?

Buforowanie Mem­cached jest domyśl­nie dostęp­ne i włąc­zone na ser­w­er­ach Cloud­Host­ing Word­Press w nazwa.pl (Sprawdź: Co to jest cache Mem­cached?).

Aby sko­rzys­tać z buforowa­nia Mem­cached, w aplikacji Word­Press konieczne jest zain­stalowanie i skon­fig­urowanie odpowied­niej wty­cz­ki, w której ustaw­ieni­ach należy wpisać dane kon­fig­u­ra­cyjne, wg poniższego schematu:

  • Adres IP: 127.0.0.1
  • Port: 11211
  • Waga: 1

Kon­fig­u­rację sys­te­mu buforowa­nia Mem­cached w CMS Word­Press przed­staw­imy za pomocą przykład­owej wty­cz­ki (plug­inu) – W3 Total Cache (W3TC)

UWAGA! nazwa.pl nie jest wydaw­cą opisanego na tej stron­ie rozsz­erzenia do aplikacji Word­Press. W związku z powyższym, jego insta­lację przeprowadza­sz na włas­ną odpowiedzial­ność. Zale­camy, aby przed rozpoczę­ciem insta­lacji wykon­ać pełną kopię zapa­sową plików i baz danych ze swo­jego ser­w­era oraz sprawdz­ić, czy instalowana wer­s­ja rozsz­erzenia jest kom­paty­bil­na z wer­sją aplikacji Word­Press, jaką posi­adasz.

W3TC i Mem­cached

Wty­czką, która pozwala na przyspiesze­nie dzi­ała­nia skryp­tu Word­Press poprzez uży­cie buforowa­nia Mem­cached jest wty­cz­ka W3 Total Cache. Aby móc sko­rzys­tać z wty­cz­ki W3TC, konieczne jest jej zain­stalowane przy uży­ciu insta­la­to­ra wty­czek, dostęp­nego w menu Word­Press. W Pan­elu Admin­is­tra­to­ra aplikacji wybierz z menu po lewej stron­ie opcję Wty­cz­ki → Dodaj wty­cz­ki. W kole­jnym kroku wyszukaj wty­czkę W3 Total Cache i uru­chom jej automaty­czną insta­lację. Po zakończe­niu pro­ce­su automaty­cznej insta­lacji akty­wuj ją, klika­jąc na przy­cisk Akty­wuj. Po jej zain­stalowa­niu prze­jdź do edy­cji ustaw­ień wty­cz­ki i w kilku sekc­jach włącz właś­ci­we opc­je:

  • sekc­ja Page Cache – przy opcji Page Cache zaz­nacz Enable (1), a poniżej, z listy rozwi­janej przy opcji Page Cache Method wybierz Mem­cached (2);
  • sekc­ja Mini­fy – przy opcji Mini­fy zaz­nacz Enable (3), przy opcji Mini­fy mode pozostaw Auto, a z listy rozwi­janej przy Mini­fy Cache Method wybierz Mem­cached (4); pozostałe opc­je poniżej zostaw­ić moż­na jako domyślne (default);
  • sekc­ja Data­base Cache – przy opcji Data­base Cache zaz­nacz Enable (5), a z listy rozwi­janej przy Data­base Cache Method wybierz Mem­cached (6);
  • po wyko­na­niu wszys­t­kich ustaw­ień, kliknij dowol­ny przy­cisk Save all set­tings, aby zostały one zapisane.

Table of Contents