Jak zarządzać newsami (aktualnościami)?

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

W wit­rynie możesz wyświ­et­lać newsy (aktu­al­noś­ci), w formie krótkiego tek­stu odsyła­jącego do pełnej treś­ci. Do newsa możesz dodać obrazek, mapę, wideo lub plik do pobra­nia.

Jak utworzyć news (poje­dynczą aktu­al­ność)?

Zaloguj się na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Aktu­al­noś­ci. W sondzie kliknij przy­cisk DODAJ i wpisz tytuł newsa. Następ­nie uzu­pełnij treść newsa, oznacz go jako Pub­liczny (jeśli ma być widoczny po zapisa­niu), dodaj załącznik w formie obraz­ka, mapy, pliku wideo lub pliku do pobra­nia i kliknij przy­cisk UTWÓRZ.

Jak edy­tować news?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Aktu­al­noś­ci. Odszukaj news, które chcesz edy­tować i kliknij ikonę ołówka. Po wprowadze­niu zmi­an kliknij przy­cisk Zapisz.

Jak opub­likować lub wyłączyć pub­likację newsa?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu i prze­jdź do zakład­ki Aktu­al­noś­ci. Odszukaj news, którego widoczność chcesz zmienić i kliknij ikonę ołówka. W ustaw­ieni­ach newsa zaz­nacz opcję Pub­liczny (by aktu­al­ność wyświ­et­lała się na pod­stron­ie z mod­ułem Newsy) lub odz­nacz tę opcję (by aktu­al­ność nie była widocz­na w wit­rynie).

Jak usunąć news?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Aktu­al­noś­ci. Odszukaj news, który chcesz usunąć i kliknij ikonę kosza. Usunię­cie aktu­al­noś­ci potwierdź kliknię­ciem przy­cisku TAK.

UWAGA! Usunię­cie newsa jest nieod­wracalne.

Jak umieś­cić newsy na pod­stron­ie?

Prze­jdź do pod­strony, na której chcesz wyświ­et­lać newsy i w wybrane miejsce prze­ciąg­nij mod­uł Aktu­al­noś­ci. Na pod­stron­ie będą widoczne wszys­tkie newsy z zaz­nac­zonym sta­tusem Pub­liczny.

Table of Contents