Jak wymusić szyfrowanie SSL dla strony internetowej na serwerze CloudHosting?

  • Pomoc
  • CloudHosting
  • Jak wymusić szyfrowanie SSL dla strony internetowej na serwerze CloudHosting?

 

Aby przed adresem Two­jej strony inter­ne­towej widoczny był automaty­cznie pre­fiks https, oznacza­ją­cy szyfrowanie danych, zain­staluj i włącz na ser­w­erze cer­ty­fikat SSL, a w kat­a­logu z plika­mi strony umieść, lub edy­tuj już ist­nieją­cy, plik o nazwie .htac­cess, i zawrzyj w nim regułę przekierowa­nia:

RewriteEngine On
Rewrite­Cond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

UWAGA! Przed wprowadze­niem zmi­an w ist­nieją­cym już pliku .htac­cess, skopi­uj i zapisz jego zawartość, a wykonu­jąc zmi­any w jego treś­ci zachowaj szczegól­ną ostrożność. W przy­pad­ku niepraw­idłowego dzi­ała­nia strony po doda­niu reguły, przy­wróć zawartość pliku, która została wcześniej zapisana.

Powyżej przed­staw­iona reguła ma charak­ter ogól­ny i może nie uwzględ­ni­ać specy­fi­ki posi­adanej strony inter­ne­towej. Dla jed­nej strony może dzi­ałać wyłącznie jeden plik .htac­cess. Aplikac­je typu Word­Press, Joom­la, Dru­pal, PrestaShop lub podob­ne, tworzą własne pli­ki .htac­cess, dlat­ego przekierowanie na https w ich wypad­ku najlepiej kon­fig­urować w pan­elach zarządza­nia tych aplikacji.

Table of Contents