W jaki sposób można dokonać płatności przelewem?

Jed­ną z form płat­noś­ci za zamówione lub przedłużane usłu­gi w nazwa.pl jest przelew trady­cyjny. Przelew moż­na wykon­ać po otrzy­ma­niu pro­formy, która wysyłana jest na kon­tak­towy adres e‑mail. W przy­pad­ku wyraże­nia takiej woli, może być ona również przesłana pocztą trady­cyjną, w wer­sji wydrukowanej. Przy rozlicza­niu należnoś­ci należy pamię­tać, aby w tytule przelewu wpisać nr opła­canej pro­formy.

UWAGA! W przy­pad­ku rozlicza­nia płat­noś­ci częś­ciowej, za wybrane pozy­c­je z pro­formy (wybrane usłu­gi), w tytule przelewu należy wpisać dokładne nazwy usług, na poczet których wpła­ta ma zostać zak­się­gowana.

Przykład: Na pro­formie o numerze 12345/pro/2020 zna­j­du­ją się następu­jące usłu­gi

1) ser­w­er o iden­ty­fika­torze server12345.nazwa.pl;

2) dom­e­na nazwadomeny.pl;

3) dom­e­na nazwadomeny.com.pl;

4) dom­e­na nazwadomeny.eu.

Jeśli przedłużone mają zostać wszys­tkie usłu­gi wymienione na pro­formie, w tytule przelewu wystar­czy wpisać, np. „Wpła­ta za 12345/pro/2020”;

Jeśli przedłużony ma zostać np. jedynie ser­w­er i jed­na z domen, przykład­owy tytuł wpłaty powinien brzmieć „Wpła­ta za server12345.nazwa.pl oraz nazwadomeny.pl”.

Blanki­et wpłaty przelewem lub wpłaty pocz­towej (na kon­to) moż­na wygen­erować w Pan­elu Klien­ta. W tym celu, po kliknię­ciu przy­cisku lub odnośni­ka Opłać, zna­j­du­jącego się przy każdej z usług w Pan­elu Klien­ta, lub też po kliknię­ciu przy­cisku OPŁAĆ, zna­j­du­jącego się poniżej listy pro­form, w zakład­ce Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci, zostaniemy prze­niesieni na stronę Opłać usłu­gi, na której należy potwierdz­ić usłu­gi, za które płat­ność ma zostać wyko­nana. W tym miejs­cu wybier­amy także for­mę płat­noś­ci. Jeżeli ma nią być przelew trady­cyjny, należy prze­sunąć stronę na której się zna­j­du­je­my w dół i zaz­naczyć opcję Przelew trady­cyjny lub płat­ność na pocz­cie (1). Moż­na ter­az kliknąć na przy­cisk OPŁAĆ (2).

Kole­jnym etapem będzie wyświ­etle­nie strony PODSUMOWANIE PŁATNOŚCI. Zaw­iera ona listę opła­canych usług, nr pro­formy oraz kwotę do zapłaty. Widoczny jest tutaj również nr rachunku, na jaki należy dokon­ać wpłaty, dane do przelewu, a także tytuł przelewu, jaki należy wpisać.

Jeśli wpła­ta wykony­wana będzie poprzez ser­wis inter­ne­towy, po spisa­niu zaprezen­towanych tutaj danych przelewu, moż­na zamknąć to okno, klika­jąc na przy­cisk WRÓĆ. Jeżeli wpła­ta ma zostać wyko­nana na pocz­cie lub w agencji kasowej, ewen­tu­al­nie jako wpła­ta gotówkowa w banku, może­my wygen­erować blanki­et wpłaty gotówkowej lub blanki­et przelewu, klika­jąc na odpowied­nie opc­je o tych nazwach.

WAŻNE! Ze wzglę­du na to, że płat­ność wykony­wana przelewem nie jest od razu księ­gowana na kon­cie w nazwa.pl, aktywac­ja lub przedłuże­nie usłu­gi opła­canej w ten sposób nie nastąpi od razu po wyko­na­niu przelewu.

Aby przyspieszyć pro­ces aktywacji lub przedłuże­nia usłu­gi, wygeneruj ze swo­jego sys­te­mu bankowego potwierdze­nie wyko­nanego przelewu i prześlij go w formie pliku .PDF na adres kontakt@nazwa.pl. Jeśli płat­ność dokony­wana była w formie wpłaty gotówkowej, wykon­aj skan lub wyraźne zdję­cie otrzy­manego potwierdzenia wyko­nanej wpłaty i prześlij również na kontakt@nazwa.pl.

Przelew z zagranicy — IBAN i SWIFT

Aby wykon­ać przelew z zagrani­cy należy podać następu­jące dane:

  • SWIFT: ALBPPLPW
  • IBAN: PLXXXXX gdzie XXXXX oznacza pełny numer kon­ta Klien­ta podany w Pan­elu Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak rozliczyć płat­ność on-line (kar­ta, szy­b­ki przelew)?
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jaki jest czas księ­gowa­nia wpłat?

 

Table of Contents