Uruchomienie sklepu PrestaShop na serwerze z użyciem autoinstalatora skryptów

 • Pomoc
 • CloudHosting
 • Uruchomienie sklepu PrestaShop na serwerze z użyciem autoinstalatora skryptów

 

Autoinstalator aplikacji w nazwa.pl – czym jest i jak z niego skorzystać?

Na ser­w­er­ach nazwa.pl udostęp­niony jest Autoin­sta­la­tor skryp­tów, który pozwala na zau­tomaty­zowane uru­chomie­nie bard­zo wielu różnego rodza­ju aplikacji webowych. Ilość aplikacji dostęp­nych w Autoin­sta­la­torze zależy od opcji posi­adanego ser­w­era.

Sam Autoin­sta­la­tor dostęp­ny jest z poziomu pan­elu zarządza­nia ser­w­erem Active.admin. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, Autoin­sta­la­tor moż­na uru­chomić na dwa sposo­by:

 • poprzez zakład­kę Aplikac­jeDodaj aplikac­je (1);
 • przez odnośnik dodaj (2), widoczny na głównej stron­ie pan­elu Active.admin.

W obu przy­pad­kach, wyświ­et­lone zostaną pro­ponowane, najpop­u­larniejsze dostęp­ne aplikac­je webowe. Jeśli aplikac­ja, którą chcesz zain­stalować, zna­j­du­je się wśród nich, wystar­czy kliknąć na jej ikonę, aby rozpocząć pro­ces. Jeżeli nato­mi­ast wśród pro­ponowanych aplikacji nie ma tej, którą chcesz zain­stalować, kliknij na przy­cisk Prze­jdź do aplikacji, zna­j­du­ją­cy się w prawym górnym rogu, aby wyświ­etlić wszys­tkie dostęp­ne opc­je.

W nowej kar­cie przeglą­dar­ki wyświ­et­lony zostanie pan­el aplikacji.

WAŻNE! Jeśli po naciśnię­ciu przy­cisku Prze­jdź do aplikacji nie zostanie otwarta nowa kar­ta lub okno przeglą­dar­ki, sprawdź ustaw­ienia jej i opc­je blokowa­nia wyskaku­ją­cych okien. Zezwól stron­ie admin.nazwa.pl na ich wywołanie.

Po lewej stron­ie pan­elu aplikacji zna­j­du­je się lista tych dostęp­nych na ser­w­erze, podzielona tem­aty­cznie, wg ich przez­naczenia, a powyżej listy, umieszc­zono pole wyszuki­wa­nia, dzię­ki które­mu masz opcję sprawdzenia, czy poszuki­wana aplikac­ja możli­wa jest do zain­stalowa­nia.

W prawym górnym rogu zna­j­du­ją się ikony, dzię­ki którym możli­we jest poruszanie się pomiędzy funkc­ja­mi Autoin­sta­la­to­ra:

 • Prze­jdź do pan­elu sterowa­nia – wyświ­etle­nie głównej strony Autoin­sta­la­to­ra;
 • Dema skryp­tu – wyświ­etle­nie listy dostęp­nych wer­sji demon­stra­cyjnych aplikacji, z podzi­ałem na kat­e­gorie tem­aty­czne;
 • Oce­na skryp­tu – lista ocen wskazanej aplikacji;
 • Wszys­tkie insta­lac­je – lista aplikacji aktu­al­nie zain­stalowanych na ser­w­erze;
 • Lista zadań – lista zadań wykony­wanych w Autoin­sta­la­torze;
 • Edy­tuj ustaw­ienia – wybór wer­sji językowej Autoin­sta­la­to­ra, określe­nia stre­fy cza­sowej i zaz­nacze­nie sposobu sor­towa­nia domen przy insta­lacji;
 • Back­up i przy­wracanie – lista utwor­zonych kopii zapa­sowych aplikacji, z możli­woś­cią ich przy­wróce­nia lub usunię­cia;
 • Ustaw­ienia E‑mail – edy­c­ja adresu służącego do otrzymy­wa­nia powiadomień, a także wybór rodza­ju powiadomień;
 • Pomoc i obsłu­ga tech­nicz­na – lista najczęś­ciej zadawanych pytań doty­czą­cych Autoin­sta­la­to­ra;
 • Wyloguj – wyl­o­gowanie z Autoin­sta­la­to­ra, powrót do pan­elu Active.admin.

W środ­kowej częś­ci zna­j­du­je się wykaz pro­ponowanych, najczęś­ciej uży­wanych aplikacji, a powyżej nich, zna­j­du­ją się trzy dodatkowe przy­cis­ki:

 • Insta­lac­je – wykaz zain­stalowanych aplikacji, zaw­ier­a­ją­cy link kieru­ją­cy na stronę wyko­naną w danej aplikacji, ikonę Admi­na, kieru­jącą na adres logowa­nia do zaplecza danej aplikacji, datę insta­lacji, wer­sję, a także ikony pozwala­jące na wyko­nanie back­upu oraz usunię­cie i edy­cję szczegółów danej aplikacji
 • Przedawnione insta­lac­je – wykaz aplikacji, które wyma­ga­ją aktu­al­iza­cji;
 • Back­upy – wykaz wyko­nanych kopii zapa­sowych.

Po wskaza­niu kur­sorem ikony danej aplikacji, pojaw­ią się dodatkowe opc­je:

 • Instaluj – przekierowu­je bezpośred­nio do insta­lacji;
 • Demo – umożli­wia podgląd wer­sji demon­stra­cyjnej aplikacji, jeśli jest ona dostęp­na;
 • Przegląd – pozwala na zapoz­nanie się z opisem aplikacji, listą jej funkcji, opini­a­mi i oce­na­mi użytkown­ików.
Przygotowanie domeny do instalacji aplikacji

Przed rozpoczę­ciem insta­lacji aplikacji, należy zwery­fikować ustaw­ienia ser­w­era i dome­ny, aby mogła ona zostać praw­idłowo wyko­nana.

 1. Sprawdź w pan­elu Active.admin czy na ser­w­erze ustaw­iono wystar­cza­jącą zarez­er­wowaną powierzch­nię dyskową. Zwięk­sz ją w razie koniecznoś­ci (Sprawdź: Zarządzanie powierzch­nią dyskową).
 2. Upewnij się, w pan­elu Active.admin, że na ser­w­erze zna­j­du­je się wystar­cza­ją­ca ilość wol­nego miejs­ca do utworzenia nowej bazy danych (Sprawdź: Wyko­rzys­tanie usłu­gi).
 3. Zwery­fikuj w Pan­elu Klien­ta czy dom­e­na została praw­idłowo przekierowana na usługę ser­w­era, a także czy od chwili ustaw­ienia kon­fig­u­racji dome­ny minął czas jej propa­gacji (Sprawdź: Po jakim cza­sie dzi­ała­ją zmi­any w kon­fig­u­racji dome­ny?).
 4. Upewnij się, że dom­e­na została praw­idłowo dodana do ser­w­era w pan­elu Active.admin, a także czy zostało ustaw­ione jej przekierowanie na praw­idłowy kat­a­log.
  • Ustaw przekierowanie dome­ny na kat­a­log główny, aby w trak­cie insta­lacji aplikacji utworzyć nowy kat­a­log dla plików strony lub

  • utwórz nowy kat­a­log na ser­w­erze i przekieruj na niego domenę, aby aplikac­ja została zain­stalowana w wybranym wcześniej fold­erze, bez koniecznoś­ci tworzenia go w trak­cie insta­lacji aplikacji

  UWAGA! Jeżeli dom­e­na, pod którą ma być dostęp­na strona, jest obec­nie przekierowana na aplikację Wiz­ytówka (w pan­elu Active.admin wid­nieje jej przekierowanie na kat­a­log _wizytowka_/public), koniecznie zmień kat­a­log docelowy dome­ny przed inta­lacją aplikacji! Nie należy instalować żad­nych aplikacji w kat­a­logu aplikacji Wiz­ytówka Inter­ne­towa (_wizytowka_/public), gdyż jest to fold­er zarez­er­wowany tylko dla niej. Przeprowadzane co jak­iś czas aktu­al­iza­c­je aplikacji Wiz­ytówka Inter­ne­towa spowodu­ją usunię­cie lub pod­mi­anę plików strony zna­j­du­jącej się w tym kat­a­logu, a co za tym idzie, spowodu­ją zaprzes­tanie dzi­ała­nia aplikacji PrestaShop oraz utratę treś­ci stron.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak umieś­cić kil­ka stron na jed­nym ser­w­erze?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak dodać obsługę nowej dome­ny w na ser­w­erze?

WAŻNE! Jeśli po wcześniejszym zal­o­gowa­niu do Autoin­sta­la­to­ra chcesz wykon­ać dowolne dodatkowe zmi­any w pan­elu Active.admin ser­w­era, np. zmi­anę kat­a­logu dome­ny, zwięk­sze­nie powierzch­ni dyskowej, dodanie innej dome­ny dla insta­lacji aplikacji itp., koniecznie wyloguj się z Autoin­sta­la­to­ra poprzez ikonę Wyloguj w prawym górnym jego rogu, wykon­aj wszys­tkie konieczne zmi­any w pan­elu Active.admin i ponown­ie wywołaj Autoin­sta­la­tor.

W chwili otwar­cia Autoin­sta­la­to­ra, pobiera on kon­fig­u­rację ser­w­era taką, jaka w tym momen­cie ist­nieje. Wyko­nanie zmi­an w pan­elu Active.admin nie zostanie uwzględ­nione w Autoin­sta­la­torze, do cza­su wyl­o­gowa­nia się z niego i ponownego jego wywoła­nia.

Uruchomienie sklepu PrestaShop na serwerze z użyciem Autoinstalatora skryptów

Aby zain­stalować aplikację PrestaShop na ser­w­erze hostin­gowym nazwa.pl, prze­jdź do Autoin­sta­la­to­ra aplikacji w pan­elu Active.admin, a następ­nie:

 • wyszukaj aplikację w wyszuki­warce, widocznej po lewej stron­ie, a następ­nie kliknij w jej nazwę lub
 • wskaż kur­sorem ikonę aplikacji, widoczną w środ­kowej częś­ci strony, i wybierz opcję Instaluj, lub
 • kliknij bezpośred­nio w ikonę aplikacji, widoczną w środ­kowej częś­ci strony, a następ­nie, w wyświ­et­lonym oknie przeglą­du aplikacji, kliknij jeden z przy­cisków Instaluj.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz insta­lacji aplikacji PrestaShop. Jest on podzielony na kil­ka sekcji, zaw­ier­a­ją­cych poszczególne opc­je:

  1. Insta­lacji opro­gramowa­nia
   • Wybierz pro­tokół (1) – jeśli na ser­w­erze zna­j­du­je się zain­stalowany dla dome­ny cer­ty­fikat SSL, wybierz https:// lub https://www.; w przy­pad­ku jego braku, wybierz http:// lub http://www.; wymusze­nie szyfrowa­nia https moż­na wykon­ać w późniejszym cza­sie.

   • Wybierz domenę (2) – z listy rozwi­janej wybierz domenę lub sub­domenę, dla której insta­lac­ja ma zostać wyko­nana.

Kon­fig­u­rac­ja kole­jnych dwóch opcji zależy od ustaw­ienia przekierowa­nia dome­ny w pan­elu Active.admin:

  • jeśli dom­e­na została przekierowana na właś­ci­wy kat­a­log, w którym aplikac­ja ma zostać zain­stalowana:

   - W kat­a­logu – zostaw to pole puste;

   - Przekierowanie dome­ny – nie zaz­naczaj check­boxa przy tej opcji.

  • jeśli dom­e­na została przekierowana na kat­a­log główny ser­w­era, lub kieru­je na konkret­ny kat­a­log, lecz aplikac­ja ma zostać zain­stalowana w dodatkowym pod­kat­a­logu:

   - W kat­a­logu (1) – wpisz nazwę nowego katalogu/podkatalogu, w którym aplikac­ja zostanie zain­stalowana;

   - Przekierowanie dome­ny (2) – zaz­nacz check­box, aby dom­e­na została automaty­cznie przekierowana na powyżej wpisany katalog/podkatalog.

  • Pamię­taj, że:

  • kat­a­log, w którym aplikac­ja ma zostać zain­stalowana, musi być pusty; jeżeli zna­j­du­ją się w nim jakiekol­wiek pli­ki (np. z wcześniejszej insta­lacji), usuń je poprzez połącze­nie FTP z ser­w­erem albo przekieruj domenę na inny kat­a­log w pan­elu Active.admin; w przy­pad­ku koniecznoś­ci zmi­any przekierowa­nia dome­ny, wyloguj się z autoin­sta­la­to­ra poprzez przy­cisk Wyloguj, zna­j­du­ją­cy się w prawym górnym rogu, następ­nie zmień przekierowanie dome­ny i ponown­ie uru­chom autoin­sta­la­tor aplikacji;
  • jeśli dom­e­na, dla której chcesz zain­stalować aplikację, nie zna­j­du­je się na liś­cie wyboru w autoin­sta­la­torze, oznacza to, że nie została praw­idłowo dodana w pan­elu Active.admin ser­w­era; wyloguj się z autoin­sta­la­to­ra poprzez przy­cisk Wyloguj, zna­j­du­ją­cy się w prawym górnym rogu, dodaj domenę w pan­elu Active.admin, przekieruj ją na właś­ci­wy kat­a­log i ponown­ie uru­chom autoin­ta­la­tor.
 1. Ustaw­ienia wit­ryny
  • Nazwa sklepu – wpisz w tym miejs­cu nazwę swo­jego sklepu widoczną w tytule strony.

  • Stary kat­a­log Admin – wpisz nazwę kat­a­logu admin­is­tra­to­ra strony, która będzie służyła do logowa­nia na zaplecze wit­ryny.

 2. Kon­to admin­is­tra­to­ra
  • E‑mail admin­is­tra­to­ra – wpisz admin­is­tra­cyjny adres e‑mail aplikacji; logowanie do zaplecza możli­we będzie również dzię­ki niemu; pamię­taj, żeby wpisać ist­nieją­cy i dzi­ała­ją­cy adres e‑mail, gdyż w przy­pad­ku zagu­bi­enia hasła admin­is­tra­to­ra, właśnie na ten adres zostaną przesłane infor­ma­c­je na tem­at jego odzyska­nia.

  • Hasło admin­is­tra­to­ra – wpisz silne hasło, lub wygeneruj losowe hasło, naciska­jąc ikonę (1), widoczną po prawej stron­ie; pod­czas wpisy­wa­nia, hasło może być widoczne lub zakryte w for­mu­la­rzu, naciśnij w tym celu odpowied­nio Show (2) lub Hide.

  • Imię – dane oso­by admin­istru­jącej stroną.

  • Nazwisko – dane oso­by admin­istru­jącej stroną.

 3. Zaawan­sowane opc­je
  • Pre­fiks tabeli – wpisz prefer­owany pre­fiks tabeli w bazie danych lub pozostaw wpis domyśl­ny.

  • Wyłącz powiadomienia o aktu­al­iza­cji – jeśli opc­ja zostanie zaz­nac­zona, nie będą przesyłane wiado­moś­ci z powiadomieni­a­mi odnośnie dostęp­nych aktu­al­iza­cji.

   W polu Szczegóły insta­lacji e‑mail do wpisz adres, na jaki przesłana zostanie wiado­mość ze szczegóła­mi wyko­nanej oper­acji. Po wypełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk Instaluj, aby pro­ces insta­lacji został rozpoczę­ty.

Wyświ­et­lone zostaną infor­ma­c­je doty­czące pod­stępu insta­lacji. Może ona potr­wać kil­ka min­ut. Zaczekaj, aż zostanie zakońc­zona.

Po pomyśl­nym zain­stalowa­niu aplikacji, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy ją, zaw­ier­a­ją­cy również adres dome­ny, dla której została ona wyko­nana, a także odnośnik logowa­nia bezpośred­nio do zaplecza aplikacji.

Aby zal­o­gować się do aplikacji w późniejszym cza­sie, wpisz w pasku przeglą­dar­ki adres domeny/katalog admin­is­tra­to­ra ustaw­iony w trak­cie insta­lacji aplikacji. Przykład­owo, dla strony pod adresem nazwadomeny.pl, dla której w trak­cie insta­lacji aplikacji wpisano nazwę kat­a­logu admin­is­tra­to­ra admin123, adresem logowa­nia do zaplecza strony będzie adres nazwadomeny.pl/admin123. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy wpisać zdefin­iowany w trak­cie insta­lacji adres e‑mail admin­is­tra­to­ra, a także ustaw­ione hasło.

Aby strona była praw­idłowo wyświ­et­lana pod adresem dome­ny, prze­jdź w zapleczu aplikacji do zakład­ki Pref­er­ences (Pref­er­enc­je) → SEO & URLs (1), odna­jdź sekcję SET SHOP URL (2), czyli Ustaw­ienia URL sklepu, a następ­nie:

 • w polu Shop domain (3), czyli Dom­e­na sklepu, wpisz wyłącznie adres dome­ny, bez dodatkowej ścież­ki do kat­a­logu, a także bez pre­fik­sów http:// lub https://;
 • w polu SSL domain (4), czyli Dom­e­na SSL, wpisz tylko adres dome­ny, bez dodatkowej ścież­ki do kat­a­logu, a także bez pre­fik­sów http:// lub https://;
 • w polu Base URI (5), czyli URI bazowy, wpisz wyłącznie znak ukośni­ka /, bez dodatkowej ścież­ki do kat­a­logu;
 • zatwierdź zmi­any, klika­jąc po prawej stron­ie przy­cisk Save (6), czyli Zapisz.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Zaawan­sowana kon­fig­u­rac­ja SMTP w PrestaShop

Typowe błędy instalacji aplikacji

W trak­cie insta­lacji aplikacji możesz napotkać na prob­le­my, które uniemożli­wią praw­idłowy prze­bieg tego pro­ce­su. Wów­czas, Autoin­sta­la­tor wyświ­etli odpowied­ni komu­nikat błę­du.

 1. Could not FTP to the domain – wys­tępu­je najczęś­ciej gdy:
  • dom­e­na nie została praw­idłowo przekierowana na ser­w­er w Pan­elu Klien­ta;

  • od chwili zmi­any kon­fig­u­racji dome­ny nie upłynął czas propa­gacji zmi­an;

  • dom­e­na nie została praw­idłowo dodana lub przekierowana na kat­a­log w pan­elu Active.admin.

 

 • Insta­lac­ja nie może być kon­tyn­uowana, ponieważ w fold­erze docelowym ist­nieją następu­jące pli­ki.

  Komu­nikat zostanie wyświ­et­lony wów­czas, jeśli nastąpi pró­ba zain­stalowa­nia aplikacji do kat­a­logu, który zaw­iera inną, zain­stalowaną już wcześniej . Wyloguj się z Autoin­sta­la­to­ra, zmień przekierowanie dome­ny na właś­ci­wy kat­a­log w pan­elu Active.admin, prze­jdź do Autoin­sta­la­to­ra i ponów próbę insta­lacji aplikacji.

 • Could not access the work­er file over web – wys­tępu­je najczęś­ciej gdy:
  • w pan­elu Active.admin zmieniono przekierowanie dome­ny, będąc zal­o­gowanym w tym samym cza­sie do Autoin­sta­la­to­ra; wyloguj się z Autoin­sta­la­to­ra, ponów przekierowanie dome­ny w pan­elu Active.admin i otwórz ponown­ie Autoin­sta­la­tor;

  • w kat­a­logu głównym ser­w­era zna­j­du­je się plik .htac­cess zaw­ier­a­ją­cy wpisy przekierowa­nia domen:

   - wyloguj się z Autoin­sta­la­to­ra aplikacji;

   - zaloguj się do FTP ser­w­era, skopi­uj na kom­put­er plik .htac­cess z głównego kat­a­logu ser­w­era;

   - ska­suj plik z ser­w­era upewni­wszy się wcześniej, że posi­adasz na kom­put­erze jego kopię;

   - poprzez pan­el Active.admin wywołaj Autoin­sta­la­tor i ponów próbę insta­lacji aplikacji;

   - po udanej insta­lacji, skopi­uj poprzez FTP plik htaccess.htaccess z kom­put­era, do kat­a­logu głównego ser­w­era;

   - zmień nazwę pliku zna­j­du­jącego się na ser­w­erze, na .htac­cess (wyka­suj jego nazwę przed krop­ką).

 

Table of Contents