Kiedy otrzymam przypomnienie o wygasaniu usług?

10 dni przed końcem ważnoś­ci usłu­gi wyku­pi­onej w nazwa.pl gen­erowana jest pro­for­ma, która zaw­iera infor­ma­cję o wyma­ganej opła­cie za przedłuże­nie jej na kole­jny okres abona­men­towy. Powiadomie­nie o wys­taw­ie­niu pro­formy wysyłane jest na kon­tak­towy adres e‑mail, który został wpisany dla danej usłu­gi w Pan­elu Klien­ta.

Kole­jne przy­pom­nie­nie o wygasają­cych usłu­gach wysyłane jest po 4 dni­ach od wys­taw­ienia pro­formy, czyli na 6 dni przed końcem ważnoś­ci okre­su abona­men­towego usług, również na kon­tak­towy adres e‑mail z Pan­elu Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Co zaw­iera przy­pom­nie­nie o wygasa­niu usłu­gi?

Jeśli w Pan­elu Klien­ta włąc­zono otrzymy­wanie powiadomień SMS, w dniu przy­pada­ją­cym na ter­min płat­noś­ci pro­formy zostanie przesłane automaty­czne powiadomie­nie. Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia SMS o zbliża­ją­cych się lub wyma­ganych płat­noś­ci­ach, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź do zakład­ki Two­je daneustaw­ienia (1), zaz­nacz lub odz­nacz chęć otrzymy­wa­nia powiadomień (2) i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (3).

Aby sprawdz­ić ważność posi­adanych przez Ciebie usług, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi (1), a następ­nie do kole­jnej zakład­ki odpowiada­jącej posi­adanej usłudze, np. Host­ing (2). Na wyświ­et­lonej liś­cie usług, w kolum­nie po prawej stron­ie, widocz­na jest Data ważnoś­ci (3).

Table of Contents