Przenoszenie zawartości kont e‑mail pomiędzy serwerami nazwa.pl

 

Prze­niesie­nie wiado­moś­ci pomiędzy kon­ta­mi e‑mail, zna­j­du­ją­cy­mi się na dwóch ser­w­er­ach w nazwa.pl, wykonasz szy­bko i bez­piecznie, korzys­ta­jąc z pro­tokołu IMAP, który obsługi­wany jest przez wszys­tkie aktu­alne wer­sje pop­u­larnych pro­gramów pocz­towych.

Prze­niesie­nie pole­ga na doda­niu w pro­gramie nowego kon­ta e‑mail i sko­pi­owa­niu do jego fold­erów (wewnątrz pro­gra­mu) wiado­moś­ci, zna­j­du­ją­cych się na ser­w­erze.

Zan­im rozpoczniesz przenosze­nie pocz­ty, utwórz kon­to pocz­towe na ser­w­erze, na który chcesz prze­nieść skrzynkę (Sprawdź: Jak założyć skrzynkę e‑mail na ser­w­erze?). Jako domenę główną, przy tworze­niu kon­ta na nowym ser­w­erze, wybierz iden­ty­fika­tor ser­w­era, np. server12345.nazwa.pl.

WAŻNE! Doty­chcza­sowe kon­to e‑mail, w uży­wanym przez Ciebie pro­gramie pocz­towym, musi być skon­fig­urowane z uży­ciem pro­tokołu IMAP. Jeśli nato­mi­ast będzie skon­fig­urowane jako POP3, nie będą dostęp­ne te wiado­moś­ci, które zna­j­du­ją się na doty­chcza­sowym ser­w­erze, a których nie ma już w pro­gramie pocz­towym.

Jak przenieść pocztę w programie Mozilla Thunderbird?

Przenosze­nie wiado­moś­ci przy pomo­cy zewnętrznych pro­gramów pocz­towych będzie odby­wało się ana­log­icznie, nieza­leżnie od rodza­ju czy wer­sji posi­adanego pro­gra­mu. W niniejszym artykule pro­ce­durę prze­niesienia opisano na przykładzie pop­u­larnego klien­ta pocz­towego – Mozil­la Thun­der­bird.

 1. Pobierz wszys­tkie wiado­moś­ci e‑mail z kon­ta, zna­j­du­jącego się na doty­chcza­sowym ser­w­erze.
 2. Dodaj do pro­gra­mu nowe kon­to pocz­towe, zna­j­du­jące się na nowym ser­w­erze. W adresie e‑mail wpisz obec­ny adres, utwor­zony na nowym ser­w­erze. Powinien on w dome­nie, na tę chwilę, posi­adać iden­ty­fika­tor nowego ser­w­era, np. nowekonto@server54321.nazwa.pl. Jako nazwę ser­w­era podaj ten sam iden­ty­fika­tor, który wcześniej został wpisany jako dom­e­na adresu, np. server54321.nazwa.pl.

  WIĘCEJ INFORMACJI:    Dowiedz się, jak dodać kon­to w pro­gramie Mozil­la Thun­der­bird.

 3. Po doda­niu nowego kon­ta, zaz­nacz wiado­moś­ci e‑mail na kon­cie doty­chcza­sowym, kliknij prawym klaw­iszem myszy, wybierz opcję Prze­nieś do, a następ­nie wskaż fold­er docelowy na nowej skrzynce. Możesz również zaz­naczyć wiado­moś­ci i prze­ciągnąć je, przytrzy­mu­jąc lewy klaw­isz myszy, do docelowego folderu na nowym kon­cie.
 4. W podglądzie nowego kon­ta sprawdź, czy są tam widoczne wszys­tkie wiado­moś­ci, które zostały wcześniej zaz­nac­zone do prze­niesienia. Jeśli tak, zaz­nacz wiado­moś­ci w pozostałych fold­er­ach na kon­cie i prze­nieś je w taki sam sposób.
 5. Jeśli przeniosłeś wszys­tkie wiado­moś­ci na nowe kon­to, możesz usunąć z pro­gra­mu pocz­towego doty­chcza­sowe stare kon­to.
 6. Zaloguj się do Pan­elu Klien­ta w nazwa.pl i przekieruj domenę na właś­ci­wy, nowy ser­w­er w nazwa.pl.

  WIĘCEJ INFORMACJI:    Dowiedz się, jak zmienić kon­fig­u­rację dome­ny.

 7. Jeśli Two­ja dom­e­na jest główną na nowym ser­w­erze, zaloguj się do jego pan­elu Active.admin i prze­nieś kon­to spod iden­ty­fika­to­ra ser­w­era, na adres dome­ny właś­ci­wej.

  WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak prze­nieść kon­to pod właś­ci­wą domenę w pan­elu Active.admin?

 8. Zmień kon­fig­u­rację kon­ta pocz­towego w pro­gramie Thun­der­bird, wprowadza­jąc praw­idłowy, domenowy, adres e‑mail w danych użytkown­i­ka.

  WIĘCEJ INFORMACJI:    Kon­fig­u­rac­ja Mozil­la Thun­der­bird

Table of Contents