Określanie liczby plików na serwerze

Masz możli­wość w każdej chwili zliczyć ilość plików zna­j­du­ją­cych się na posi­adanym ser­w­erze. Użyj w tym celu połączenia z ser­w­erem przez SSH, które możesz naw­iązać przy pomo­cy dar­mowych klien­tów SSH, np. PuT­TY.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Co to jest SSH i do czego służy?

Zaloguj się do SSH przy uży­ciu takich samych danych, jak do pan­elu Active.admin. Po zal­o­gowa­niu, możli­we będzie wpisanie odpowied­niej komendy. Po wpisa­niu komendy, naciśnij Enter, aby została ona wyko­nana.

Pod­sta­wowym polece­niem jest:

find . |wc ‑l

Wyświ­etli ono całkow­itą ilość plików zna­j­du­ją­cych się na ser­w­erze.

Innym polece­niem, które poz­woli na sprawdze­nie licz­by plików obec­nie zna­j­du­ją­cych się we wszys­t­kich pod­kat­a­lo­gach folderu, w którym zostanie ono wywołane, jest:

for i in ‘find . ‑maxdepth 1 ‑type d‘; do echo “ ‘find $i/. | wc ‑l‘ $i”; done | sort ‑rn

Zliczanie dużej iloś­ci plików może potr­wać nawet kil­ka min­ut. W jego trak­cie, w kon­soli nie będą pojaw­iały się żadne komu­nikaty. Należy więc zaczekać na pojaw­ie­nie się wyniku polece­nia, który zostanie wyświ­et­lony w formie licz­by, jeśli użyte zostanie pier­wsze polece­nie, lub w formie listy, dla drugiego polece­nia.

Dodatkowe polece­nia SSH, do porusza­nia się po struk­turze kat­a­logów – polece­nie cd:

  • cd nazwa_katalogu – wejś­cie do kat­a­logu;
  • cd nazwa_katalogu/podkatalog – wejś­cie do pod­kat­a­logów;
  • cd .. – prze­jś­cie do kat­a­logu niżej;
  • cd ../.. – prze­jś­cie o dwa kat­a­lo­gi niżej;
  • cd - – prze­jś­cie do poprzed­niego kat­a­logu.

Dodatkowe polece­nia SSH, do usuwa­nia plików/katalogów – polece­nie rm:

  • rm nazwa_pliku.txt – usunię­cie poje­dynczego pliku;
  • rm abc* – usunię­cie kilku plików zaczy­na­ją­cych się od abc;
  • rm katalog/* – usunię­cie wszys­t­kich plików w kat­a­logu;
  • rm ‑rf nazwa_katalogu – usunię­cie kat­a­logu wraz z zawartoś­cią;
  • rm ‑rf nazwa_katalogu/* – usunię­cie całej zawartoś­ci kat­a­logu (wraz z pod­kat­a­loga­mi).
Table of Contents