Chcę otrzymać wydrukowaną (papierową) fakturę VAT

Stan­dar­d­owo, fak­tu­ry VAT wysyłane są w formie elek­tron­icznej na kon­tak­towy adres e‑mail, zdefin­iowany w Pan­elu Klien­ta. Jeżeli jesteś fir­mą i chcesz otrzymy­wać fak­tu­ry VAT w wer­sji papierowej, które będą przesyłane pocztą trady­cyjną, masz możli­wość wprowadzenia takiego ustaw­ienia w swoim Pan­elu Klien­ta.

Aby dokon­ać zmi­any sposobu wysył­ki fak­tur VAT dla firm, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Two­je daneustaw­ienia (1). Dostęp­na będzie tutaj sekc­ja WYSYŁKA FAKTUR, w której domyśl­nie zaz­nac­zona jest opc­ja Chcę otrzymy­wać fak­tu­ry w formie elek­tron­icznej. Zaz­nacz opcję Chcę otrzymy­wać fak­tu­ry pocztą trady­cyjną (2) i kliknij poniżej przy­cisk ZATWIERDŹ (3).

Po zapisa­niu ustaw­ień, fak­tu­ry VAT, które będą gen­erowane już po ter­minie wprowadzenia tej zmi­any, zostaną po wydrukowa­niu przesłane do Ciebie pocztą trady­cyjną na adres kore­spon­den­cyjny, podany w Pan­elu Klien­ta.

Upewnij się, że dane do fak­tu­ry oraz dane kore­spon­den­cyjne są praw­idłowe i aktu­alne, a w razie koniecznoś­ci, popraw je.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić dane do fak­tu­ry?

 

Table of Contents