Jak przenieść domenę, gdy znam dane Abonenta?

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Jak przenieść domenę, gdy znam dane Abonenta?

Przenosze­nie domen należy zgłosić z poziomu docelowego Pan­elu, czyli tego, w którym mają się one znaleźć po prze­niesie­niu. Zaloguj się do nowo zare­je­strowanego lub ist­niejącego wcześniej Pan­elu Klien­ta i prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­miprzenosze­nie usług.

Na stron­ie Przenoszenia usług zna­j­du­ją się osob­ne sekc­je doty­czące przenoszenia poszczegól­nego rodza­ju usług. Wybierz pier­wszą sekcję, Prze­nieś domenę.

UWAGA! Przenosić moż­na jedynie dome­ny, które zna­j­du­ją się w trak­cie trwa­nia bieżącego okre­su abona­men­towego i posi­ada­ją sta­tus zare­je­strowana. Nie ma możli­woś­ci prze­niesienia domen, dla których okres abona­men­towy dobiegł koń­ca i zna­j­du­ją się w trak­cie wygasa­nia. W przy­pad­ku takich domen, należy przedłużyć ich ważność na pod­staw­ie pro­formy wygen­erowanej w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta, a po praw­idłowym przedłuże­niu, dokon­ać prze­niesienia.

Jeśli nie masz dostępu do Pan­elu Klien­ta, w którym obec­nie zna­j­du­je się Two­ja dom­e­na, lecz jesteś jej Abo­nen­tem, możesz prze­nieść ją do swo­jego Pan­elu na pod­staw­ie danych Abo­nen­ta.

W celu prze­niesienia dome­ny na pod­staw­ie danych Abo­nen­ta:

 • zaz­nacz opcję Prze­nieś domenę (1);
 • wpisz adres posi­adanej dome­ny (2) bez pre­fik­su www; jeśli chcesz zgłosić prze­niesie­nie kilku domen, wpisz ich kole­jne adresy odd­zielone przecinkiem, np. domena1.pl, domena2.pl, domena3.pl;
 • zaz­nacz opcję Znam dane Abo­nen­ta dome­ny (3);
 • wpisz adres e‑mail Abo­nen­ta dome­ny (4);
 • wybierz Sta­tus prawny Abo­nen­ta i wpisz nr NIP lub REGON, w przy­pad­ku Abo­nen­ta fir­mowego, lub nr PESEL, w przy­pad­ku Abo­nen­ta będącego klien­tem indy­wid­u­al­nym (5); dane te muszą zgadzać się z dany­mi Abo­nen­ta podany­mi w obec­nym Pan­elu, w którym zna­j­du­je się dom­e­na
 • kliknij przy­cisk Dalej (6);
 • wybierz Rodzaj wniosku (1) prze­niesienia dome­ny – jeśli masz dostęp do adresu e‑mail Abo­nen­ta dome­ny, wybierz wniosek elek­tron­iczny, w prze­ci­wnym wypad­ku, wybierz wniosek pisem­ny;
 • zwery­fikuj dane prze­niesienia, a w razie koniecznoś­ci kliknij przy­cisk Edy­tuj, aby je zmienić, następ­nie wybierz przy­cisk Zgłoś prze­niesie­nie (2);
 • jeśli przenosze­nie usłu­gi zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy oper­ację; jeżeli chcesz sprawdz­ić szczegóły oper­acji, kliknij przy­cisk Lista prze­niesień;
 • jeśli wybrany został wniosek pisem­ny, kliknij wcześniej wspom­ni­any przy­cisk Lista prze­niesień, następ­nie wybierz kartę DO MOJEGO PANELU KLIENTA (1) i kliknij w nazwę dome­ny (2);
 • następ­nie, poniżej szczegółów prze­niesienia, kliknij w odnośnik Pobierz wniosek PDF o prze­niesie­nie dome­ny; pobrany doku­ment wydrukuj, wypełnij go, poda­jąc nazwę dome­ny oraz właś­ci­we dane jej Abo­nen­ta (zwróć uwagę, aby podać dane Abo­nen­ta, nie właś­ci­ciela doty­chcza­sowego Pan­elu Klien­ta, gdyż mogą się one różnić), a następ­nie prześlij pocztą trady­cyjną na adres siedz­i­by nazwa.pl, w ter­minie do 30 dni od daty zainicjowa­nia prze­niesienia; do wniosku należy dołączyć doku­men­ty wery­fiku­jące tożsamość Abo­nen­ta;
 • dla oso­by fizy­cznej, należy dołączyć kserokopię dowodu oso­bis­tego z widoczną stroną zaw­ier­a­jącą: imię, nazwisko, datę ważnoś­ci, ser­ię i numer dowodu; pozostałe dane, w tym wiz­erunek (zdję­cie), należy zamazać;
 • dla firmy, należy dołączyć aktu­alne doku­men­ty firmy, np. wyciąg z KRS lub zaświad­cze­nie o wpisie do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, oraz zaświad­cze­nie o nada­niu nr NIP lub REGON;
 • w przy­pad­ku wybra­nia wniosku elek­tron­icznego, na adres e‑mail Abo­nen­ta dome­ny przesłana zostanie wiado­mość z prośbą o akcep­tację prze­niesienia; w celu potwierdzenia oper­acji, należy w ciągu 7 dni kliknąć w link zamieszc­zony w wiado­moś­ci;
 • po kliknię­ciu w link, wyświ­et­lona zostanie Strona akcep­tacji prze­niesienia dome­ny; zaw­iera ona dane obec­nego i nowego Pan­elu Klien­ta;
 • zaz­nacz akcep­tację na prze­niesie­nie dome­ny (1) i kliknij przy­cisk Akcep­tuj (2);
 • jeśli prze­niesie­nie zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lona zostanie wiado­mość z podz­iękowaniem za akcep­tację prze­niesienia;
 • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w nowym, a także doty­chcza­sowym, Pan­elu Klien­ta przesłana zostanie wiado­mość potwierdza­ją­ca wyko­nanie prze­niesienia;
 • prze­jdź w Pan­elu Klien­ta do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny i zwery­fikuj, czy zgłaszana dom­e­na została praw­idłowo prze­nie­siona;
 • aby zmienić Abo­nen­ta dome­ny, wykon­aj jej cesję

Ważne! Jeśli przenos­zona dom­e­na posi­adała wygen­erowany dar­mowy cer­ty­fikat SSL i był on dla niej uży­wany, prze­niesie­nie dome­ny do innego Pan­elu spowodu­je anu­lowanie doty­chcza­sowego cer­ty­fikatu i automaty­czne zlece­nie jego ponownego wygen­erowa­nia. Do cza­su pojaw­ienia się nowego cer­ty­fikatu, strona wyświ­et­lana będzie jako niez­abez­piec­zona cer­ty­fikatem SSL.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak prze­nieść domenę, gdy znam login doty­chcza­sowego Klien­ta?

Błędy przenoszenia usług

Jeśli przy pró­bie przenoszenia usłu­gi pojaw­ia­ją się błędy, upewnij się, że:

 • zgłosze­nie prze­niesienia następu­je z docelowego Pan­elu Klien­ta – sprawdź, czy zna­j­du­jesz się w nowym Pan­elu, do którego usłu­gi mają zostać prze­nie­sione;
 • wpisano praw­idłowy adres/identyfikator/numer usłu­gi oraz praw­idłowy login doty­chcza­sowego Pan­elu Klien­ta – zwery­fikuj dane usłu­gi w obec­nym Pan­elu Klien­ta, oraz jego login;
 • zgłaszana usłu­ga jest w trak­cie trwa­nia okre­su abona­men­towego – sprawdź datę ważnoś­ci przenos­zonej usłu­gi;
 • zgłaszana usłu­ga nie została zablokowana lub nie jest w trak­cie wygasa­nia – sprawdź sta­tus usłu­gi w Pan­elu Klien­ta;
 • wys­taw­iono fak­turę VAT za usługę – jeśli doko­nano płat­noś­ci za usługę na pod­staw­ie pro­formy, sprawdź, czy została już dla niej wys­taw­iona fak­tu­ra VAT;

W przy­pad­ku błędów przenoszenia domen, oprócz powyżej przed­staw­ionych zagad­nień, upewnij się również czy:

 • adres e‑mail Abo­nen­ta został pozy­ty­wnie zwery­fikowany;
 • dla dome­ny nie została zgłos­zona ces­ja – jeśli tak, potwierdź wyko­nanie cesji elek­tron­icznej lub zaczekaj na zre­al­i­zowanie cesji na pod­staw­ie wniosku papierowego;
 • dane Abo­nen­ta dome­ny, o sta­tusie prawnym fir­ma, nie zaw­ier­a­ją takich samych wpisów w polach Nazwa skró­cona, Fir­ma oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów (Sprawdź: Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?)
 • dane Abo­nen­ta dome­ny, o sta­tusie prawnym oso­ba fizy­cz­na, nie zaw­ier­a­ją takich samych wpisów w polach Nazwa skró­cona oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów (Sprawdź: Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?)
 • w nowym Pan­elu Klien­ta nie zna­j­du­ją się dane dwóch innych Abo­nen­tów domen, zaw­ier­a­jące ten sam adres e‑mail, co Abo­nent przenos­zonej dome­ny;
 • dom­e­na posi­a­da sta­tus zare­je­strowana lub nowa.

Jeśli wszys­tkie powyższe warun­ki zostały spełnione, a mimo tego nadal wys­tępu­je błąd prze­niesienia, prześlij zgłosze­nie z kon­tak­towego adresu e‑mail, zdefin­iowanego w Pan­elu Klien­ta, na adres kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents