Konfiguracja Claws Mail

Claws Mail jest klien­tem pocz­ty e‑mail, który nie obciąża znaczą­co zasobów naszego kom­put­era. Pro­gram jest dar­mowy, ma otwarty kod. Początkowo Claws Mail był rozwi­jany dla sys­te­mu Lin­ux, obec­nie jest dostęp­ny także dla innych sys­temów oper­a­cyjnych (m.in. dla Win­dows). Oprócz stan­dar­d­owych funkcji doty­czą­cych zarządza­nia pocztą e‑mail, aplikac­ja zaw­iera dodatkowe wty­cz­ki, m.in. przeglą­darkę HTML, agre­ga­tor RSS oraz rozbu­dowany kalen­darz. Claws Mail możesz pobrać bezpłat­nie ze strony https://www.claws-mail.org/win32/

Z niniejszego porad­ni­ka dowiesz się, jak dodać nowe kon­to e‑mail do kon­fig­u­racji pro­gra­mu oraz jak edy­tować ustaw­ienia tego kon­ta e‑mai

 1. Po uru­chomie­niu pro­gra­mu Claws Mail pojawi się okno z for­mu­la­rzem kon­fig­u­racji. Kliknij w nim opcję Dalej
 2. W kole­jnym oknie należy uzu­pełnić krót­ki for­mu­la­rz.
  • Two­je imię: wpisz nazwę, jaka ma się pojaw­iać w polu nadaw­cy w wysyłanych wiado­moś­ci­ach e‑mail.
  • Twój adres e‑mail: podaj założony w pan­elu Active.admin adres e‑mail, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • Po wpisa­niu danych, kliknij przy­cisk Dalej.

 3. W oknie Odbieranie pocz­ty wpisz dane ser­w­era przy­chodzącego.

 4. W oknie Wysyłanie pocz­ty wpisz dane ser­w­era wychodzącego.
  • Adres ser­w­era SMTP: wpisz iden­ty­fika­tor usłu­gi, jaki wid­nieje po zal­o­gowa­niu do Active.admin, na górze strony.
  • Zaz­nacz opcję Użyj uwierzytel­nienia.
  • Użytkown­ik SMTP to adres e‑mail, który jest kon­fig­urowany, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • Hasło: wpisz hasło do kon­ta e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi jakie zostały wprowad­zone przy jego tworze­niu w Active.admin.
  • Zaz­nacz opcję Użyj SSL/TLS do połączenia z ser­w­erem SMTP.
  • Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Dalej.

  x

 5. Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, aby zakończyć kon­fig­u­rację pro­gra­mu Claws Mail, kliknij przy­cisk Zapisz. Pro­gram wykona prób­ne połącze­nie z kon­tem e‑mail i zapisze wprowad­zone ustaw­ienia.
 6. Pod­czas pier­wszego łączenia z ser­w­erem, aplikac­ja może wyświ­etlić komu­nikat o cer­ty­fika­cie. Wybierz opcję Akcep­tuj i zapisz.
Zmiana ustawień skrzynki

W dowol­nym momen­cie moż­na dokon­ać edy­cji ustaw­ień skrzyn­ki skon­fig­urowanej w pro­gramie Claws Mail.

 1. W tym celu, kliknij przy­cisk Kon­fig­u­rac­ja, który zna­j­du­je się w lewym górnym rogu okna pro­gra­mu, a następ­nie Ustaw­ienia dla bieżącego kon­ta (1).
 2. Pojawi się okno z ustaw­ieni­a­mi kon­ta. Wybierz na liś­cie po lewej stron­ie opcję Pod­sta­wowe.
  • W polach Adres E‑mailIden­ty­fika­tor użytkown­i­ka podany jest pełny adres e‑mail dodanej skrzyn­ki, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • W polach Ser­w­er do odbiera­niaSer­w­er SMTP (do wysyła­nia) zna­j­du­je się iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym założona jest skrzyn­ka, np. server123456.nazwa.pl.
  • W polu Hasło moż­na wpisać nowe hasło do skrzyn­ki, po zmi­an­ie w Active.admin.

 3. W zakład­ce Wyślij moż­na zwery­fikować ustaw­ienia ser­w­era wychodzącego.
  • W polu Iden­ty­fika­tor użytkown­i­ka podany jest pełny adres e‑mail dodanej skrzyn­ki, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • W polu Hasło moż­na wpisać nowe hasło do skrzyn­ki, po zmi­an­ie w Active.admin.
  • W opcji Meto­da uwierzytel­ni­a­nia powin­na być wybrana opc­ja Automaty­cznie.

 4. W zakład­ce Zaawan­sowane dostęp­ne są ustaw­ienia portów.
  • Port ser­w­era SMTP powinien być zaz­nac­zony i ustaw­iony na 465.
  • Port ser­w­era IMAP powinien być zaz­nac­zony i ustaw­iony na 993.

Table of Contents