Zmiana rodzaju serwera CloudHosting WordPress

Czym jest zmiana rodzaju serwera i jak ją wykonać?

W trak­cie trwa­nia okre­su abona­men­towego możli­wa jest zmi­ana rodza­ju ser­w­era na wyższy, np. prze­jś­cie z usłu­gi Cloud­Host­ing Word­Press Start na Cloud­Host­ing Word­Press Biznes.

Zmieni­a­jąc opcję ser­w­era zysku­jesz m.in.:

  • więk­szą powierzch­nię dyskową przez­nac­zoną dla stron oraz dla pocz­ty i baz danych;
  • więk­szą liczbę pro­gramów w Autoin­sta­la­torze aplikacji;
  • wyższe para­me­try, np. maksy­mal­ny czas uży­cia pro­ce­so­ra lub maksy­mal­ną liczbę połączeń do baz danych.

Zmi­ana opcji ser­w­era nie powodu­je prz­er­wy w dzi­ała­niu usług lub koniecznoś­ci mody­fikowa­nia ustaw­ień. Opła­ta za zmi­anę opcji ser­w­era jest rów­na różni­cy cen pomiędzy obec­nym i nowym ser­w­erem, rozliczanej pro­por­cjon­al­nie do iloś­ci dni pozostałych do koń­ca okre­su abona­men­towego. Po zak­się­gowa­niu wpłaty wnie­sionej na pod­staw­ie fak­tu­ry pro­for­ma, opc­ja ser­w­era zostanie automaty­cznie przełąc­zona na nową.

Aby zmienić opcję ser­w­era Cloud­Host­ing Word­Press na wyższą, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Two­je usłu­giWord­Press Cloud i kliknij odnośnik Szczegóły, widoczny poniżej adresu ser­w­era.

W Szczegółach ser­w­era Word­Press kliknij kartę ZMIANA OPCJI SERWERA, następ­nie z listy rozwi­janej Wybierz opcję ser­w­era, na którą zmi­ana ma zostać wyko­nana i wciśnij przy­cisk ZATWIERDŹ, na dole strony.

WAŻNE! W przy­pad­ku usług zaku­pi­onych przed 09.09.2020, zmi­ana możli­wa jest wyłącznie na wyższą opcję w ramach doty­chcza­sowego paki­etu Word­Press Cloud. Dla usług zaku­pi­onych po 09.09.2020, zmi­ana opcji możli­wa jest w ramach paki­etu Cloud­Host­ing WordPress.Zlecenie zmi­any opcji ser­w­era zostanie przyjęte i automaty­cznie wygeneru­je się fak­tu­ra pro­for­ma, która dostęp­na będzie w Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci.

Zmi­anę opcji ser­w­era możesz zle­cić również przesyła­jąc auto­ry­zowaną dys­pozy­cję na adres kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents