Jak wygenerować duplikat faktury VAT?

Dup­likat fak­tu­ry VAT jest doku­mentem księ­gowym zaw­ier­a­ją­cym te same infor­ma­c­je rozliczeniowe, co fak­tu­ra pier­wot­na, która zag­inęła lub uległa zniszcze­niu. Możesz uzyskać go na dwa sposo­by.

 1. Samodziel­nie, poprzez Pan­el Klien­ta.
  • prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3)

   Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

  • po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­cifak­tu­ry VAT (1);

  • wyświ­et­lona zostanie LISTA FAKTUR, na której widoczne są wszys­tkie, opła­cone do tej pory, fak­tu­ry VAT wraz z pod­sta­wowy­mi infor­ma­c­ja­mi;

  • kliknij w widoczny Numer fak­tu­ry (2), dla której chcesz uzyskać dup­likat;

  • Szczegółach fak­tu­ry, poniżej jej zawartoś­ci, widoczne są dwa przy­cis­ki; jeśli chcesz pobrać fak­turę pier­wot­ną, kliknij przy­cisk POBIERZ PDF (1), jeśli nato­mi­ast chcesz wygen­erować dup­likat fak­tu­ry VAT, kliknij POBIERZ DUPLIKAT (2);

  • dup­likat zostanie wygen­erowany również w for­ma­cie pliku PDF, który możesz pobrać i zapisać na kom­put­erze.

 2. W przy­pad­ku braku dostępu do Pan­elu Klien­ta, dup­likat fak­tu­ry może­my wygen­erować za Ciebie i przesłać na Twój kon­tak­towy adres e‑mail podany w Pan­elu Klien­ta. Aby uzyskać dup­likat fak­tu­ry VAT w ten sposób, prześlij wiado­mość na adres kontakt@nazwa.pl. Proś­ba taka musi zostać wysłana z auto­ry­zowanego adresu e‑mail zdefin­iowanego w Pan­elu Klien­ta.

WAŻNE! Ze względów bez­pieczeńst­wa, oper­ac­ja wygen­erowa­nia dup­likatu fak­tu­ry w trak­cie roz­mowy tele­fon­icznej z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta wyma­ga auto­ryza­cji kodem gen­erowanym w Pan­elu Klien­ta. Nie będzie więc możli­we uzyskanie dup­likatu fak­tu­ry VAT, w przy­pad­ku braku dostępu do Pan­elu Klien­ta przed lub w trak­cie roz­mowy tele­fon­icznej.

Table of Contents