Jaka domena jest najlepsza dla mojej działalności?

Wybier­a­jąc domenę dla firmy lub wykony­wanej dzi­ałal­noś­ci należy uwzględ­nić:

  1. Trafność Nazwa dome­ny powin­na odzwier­cied­lać nazwę Two­jej firmy, pro­duk­tu, blo­ga lub Two­je imię i nazwisko. Możesz również wyko­rzys­tać w adresie skró­coną nazwę dzi­ałal­noś­ci, pseudon­im czy jedynie god­ność. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w nazwie dome­ny opisać rodzaj świad­c­zonych przez Ciebie usług bądź dzi­ałal­noś­ci (np. tanie‑opony.krakow.pl czy prawnik.krakow.pl).
  2. Odpowied­nią pisown­ię Wybier­a­jąc nazwę dome­ny unikaj znaku pod­kreśle­nia oraz pauzy, których uży­cie powodu­je, że adresy sta­ją się trud­niejsze do zapamię­ta­nia. Nie korzys­ta się także z pol­s­kich znaków (cho­ci­aż jest to doz­wolone), gdyż użytkown­i­cy są przyzwycza­jeni, iż nie pojaw­ia­ją się one w nazwach wit­ryn. Nie wol­no w adresach uży­wać krop­ki.
  3. Łat­wość zapamię­ta­nia Jeśli zde­cy­du­jesz się zas­tosować skró­coną nazwę firmy w adresie dome­ny, spraw­isz, że zostanie łatwiej zapamię­tana. Miej też na uwadze, że adres będzie pojaw­iał się, np. w iden­ty­fikacji wiz­ual­nej dzi­ałal­noś­ci, dlat­ego powinieneś zad­bać o jego prostą for­mę zapisu.
  4. Prawa innych osób lub firm oraz his­torię dome­ny Zamaw­ia­jąc domenę, unikaj stosowa­nia zas­trzeżonych znaków hand­lowych albo imienia i nazwiska prawdzi­wej oso­by bez jej zgody.

Jeśli dom­e­na była wcześniej zare­je­strowana, sprawdź, czy nie zna­j­du­je się ona na liś­cie adresów uznanych za spa­mu­jące, (z których masowo były wysyłane nieza­mówione wiado­moś­ci e‑mail). Moż­na to zro­bić, np. za pomocą narzędzia MXTool­box.

Jakie rozszerzenie domeny warto zarejestrować?
  1. W pier­wszej kole­jnoś­ci dome­ny pol­skie – z rozsz­erze­niem .pl, .com.pl, .biz.pl.
  2. Jeśli prowad­zona przez Ciebie dzi­ałal­ność ma charak­ter lokalny, to warto zamówić także dome­ny region­alne, np. z rozsz­erzeni­a­mi: .waw.pl, .mazowsze.pl, .katowice.pl, .podlasie.pl białystok.pl, czy .slask.pl
  3. Gdy pro­duku­jesz i sprzeda­jesz towary lub usłu­gi na rynkach europe­js­kich wskazana jest rejes­trac­ja dome­ny europe­jskiej, czyli z rozsz­erze­niem .eu,
  4. Jeśli Twój pro­dukt lub usłu­ga są ofer­owane na całym świecie albo dom­e­na zaw­iera nazwę firmy, która ma być ele­mentem pro­ce­su budowa­nia mar­ki, to zamów domenę glob­al­ną, np. z rozsz­erze­niem: .com, .biz (wskazu­jącą charak­ter komer­cyjny), .net (kojar­zoną z dzi­ałal­noś­cią inter­ne­tową), .org (dla insty­tucji i orga­ni­za­cji) lub .info (dla domen ze stron­a­mi infor­ma­cyjny­mi, zaw­ier­a­ją­cy­mi porad­ni­ki bądź wiado­moś­ci).

Listę wszys­t­kich dostęp­nych rozsz­erzeń domen zna­jdziesz na stron­ie https://www.nazwa.pl/domeny/ po sko­rzys­ta­niu z wyszuki­war­ki i kliknię­ciu przy­cisku DODAJ WIĘCEJ ROZSZERZEŃ (1).

Dlaczego warto zarejestrować domeny z różnymi rozszerzeniami?
  • Dla ochrony przed zaję­ciem trafnej nazwy wit­ryny przez konkurencję lub fir­mę zaj­mu­jącą się han­dlem dom­e­na­mi (kosz­ty odkupi­enia tejże wielokrot­nie przekracza­ją opłatę za rejes­trację lub przedłuże­nie).
  • Dla zabez­pieczenia przed ryzykiem rejes­tracji dome­ny przez nieucz­ci­wą konkurencję, która może wyko­rzys­tać ją do rozsyła­nia spa­mu lub pod­szy­wa­nia się pod Two­ją fir­mę.

Użytkown­i­cy Inter­ne­tu w Polsce najczęś­ciej rejestru­ją dome­ny rodz­ime. Twoi potenc­jal­ni Klien­ci najpraw­dopodob­niej będą szukać infor­ma­cji o Two­jej fir­mie właśnie pod adresem nazwatwojejfirmy.pl.

Table of Contents